Highland Culture Collective

Sùil San Fhairsaingeachd

‘S e prògram deuchainn nàiseanta a tha ann an Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd a chuireas air bhonn lìonra de luchd-ealain, de chomainn is de choimhearsnachdan ag obair còmhla airson diofar deimhinne a chruthachadh gu h-ionadail is gu nàiseanta mar fhreagairt air Cobhad-19.

Sa Ghearran 2021, sgaoil Alba Chruthachail £5.9m am measg 26 prìomh-bhuidhnean air feadh na h-Alba gus dòighean a leasachadh còmhla mar fhreagairt air buaidh a’ ghalair leantainnich.

Bidh aire Co-chomann a’ Chultair air obair chruthachail còmhla ris na coimhearsnachdan, taic ri dòighean com-pàirteachail is pròiseactan far an oibrich luchd-ealain agus coimhearsnachdan le chèile. ‘S e prìomh- phàirt dhe seo dèiligeadh ri buaidh COBHAD-19, a’ cur chothromanan cosnaidh an tairgse do luchd-ealain agus a’ cuideachadh le daoine beatha chultarach nan coimhearsnachdan aca a chumadh san àm a tha romhpa.

Tha co-obrachadh deatamach don phrògram aig ìre ionadail is nàiseanta. Feumaidh gach buidheann is ealainiche a gheibh taic co-obrachadh le coimhearsnachdan gu h-ionadail ach cuideachd obair còmhla mar cho-chomann nàiseanta. Le taic co-òrdanaiche sa mheadhan (Ceannard Prògram Co-chomann a’ Chultair, Kathryn Welch) a bhios os cionn a’ phrògraim, bheir seo a-staigh sìor-riarachadh an adhartais a nìthear; a bhith an làthair aig coinneamhan is tachartasan nàiseanta; agus gabhail com-pàirt ann an measadh na deuchainn.

Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd

‘S i Fèis Rois prìomh-bhuidheann rianachd Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd, rud a tha a’ ciallachadh gun deach £300,000 a bhuileachadh air Fèis Rois le Alba Chruthachail. Tha Fèis Rois ga faicinn fhèin mar chom-pàirtiche co-ionnann sa phròiseiact cho- obrachail seo, sa bheil cuideachd Eadar-aghaidh Treas Roinn na Gàidhealtachd, Cùirt Eden, Clò-lann na Gàidhealtachd, Ionad Ealain Lyth agus North Lands Creative.

Ag obair còmhla, tairgidh an co- chomann seo 6 cosnaidhean làn-ùine sa Ghàidhealtachd.

Freagraidh Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd air buaidh a’ ghalair Cobhad-19 air an àrainneachd is air na coimhearsnachdan seo de dhaoine:

  • Daoine a dh’fhuiling air sàilleabh a’ ghalair, nam measg, mar eisimpleir, seann daoine, an teaghlaichean agus an luchd-cùraim.
  • Boireannaich, clann is òigridh fo bhuaidh droch-dhìol san dachaigh
  • An fheadhainn a tha fo bhuaidh siostam a’ cheartais, nam measg eucoirich, an fheadhainn a tha buailteach eucoir a dhèanamh, agus an fheadhainn aig a bheil ball den teaghlach sa phrìosan.
  • Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig aig an robh tàir le ionnsachadh na Gàidhlig sa bhliadhna a tha seachad, m.e. clann is òigridh a fhritheileas foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ach aig nach eil Gàidhlig a-staigh.

Cothroman

Tha Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd an dùil Manaidsear Pròiseict agus còignear Luchd-ealain Còmhnaidh fhastadh gus obair làn-ùine fad 15 mìosan bho 1 Iuchar 2021 gu 30 Sultain 2022.

Dealbh-obrach

Feuch gun coimhead sibh air na trì pàipearan air leth a’ toirt fios mionaideach air na dealbhan-obrach agus na cumhachan obrach airson na dreuchdan a leanas:

Tha na pàipearan sin a’ mìneachadh mar a chuireas sibh a-staigh airson nan cothroman sin.

Clàr-Ùine Fastaidh

Dihaoine 7 Cèitean: Fosgailte do dh’iarrtasan

Diardaoin 13 Cèitean, 7f: Ceis is Freagairt air loidhne 1

Diluain 24 Cèitean, 12f: Ceis is Freagairt air loidhne 2

Diluain 31st Cèitean, 5f: Ceann-latha nan iarrtasan

Diardaoin 3rd Òg-mhìos: Thèid innse do gach tagraiche an deach no nach deach a thaghadh airson agallamh

Diluain 7 gu Dihaoine 11 Òg-mhìos: Tachraidh a h-uile h-agallamh agus thèid an co-dhùnadh innse do gach tagraiche taobh a-staigh 24 uairean a thìde

Seachdain 14 Òg-mhìos: Gheibh a h-uile tagraiche fios air ais air mar a rinn e  

Diardaoin 1 Iuchar: Ceann-latha tòiseachaidh a tha air a mholadh le dà latha còmhla air 1 agus 2 Iuchar còmhla ris a h-uile duine ann an sgioba ùr Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd agus compàirtichean a’ Cho-chaidreimh.

Ceistean?

Nam bu toigh leibh barrachd fhaighinn a-mach mu na cothroman cosnaidh rim faighinn tro Cho-chomann Cultar na Gàidhealtachd, nach tig sibh gu fear de na dhà sheminear air loidhne còmhla ri Fionnghal Dalgetty, Ceannard Feis Rois agus buill eile Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd far am bruidhinn iad air a’ phròiseact agus far am freagair iad ceistean sam bith a tha agaibh. Thèid iadsan a chumail:

Diardaoin 13 Cèitean, 7f

Diluain 24 Cèitean, 12f

Glèidh àite an seo

Faodaidh sibh post-d. a chur gu Fionnghal ann an dìomhaireas airson còmhradh neo-fhoirmeil a chur air dòigh: fiona.dalgetty@feisrois.org