Fѐis Rois na h-Òigridh

Cinn-latha airson 2020
Diluain 30mh Màrt na – Dihaoine 3mh Giblean

Tha Fèis Rois na h-Òigridh na thachartas-còmhnaidh spòrsail thairis air còig latha do dhaoine òga (P4-ÀS1). Thèid a cumail sa chiad seachdain de làithean-saora na Càisge, agus faodaidh tu trì clasaichean eadar-dhealaichte a roghnachadh bho liosta anabarrach mòr, a’ gabhail a-steach diofar ionnsramaidean ciùil, seinn Ghàidhlig, dannsa Gàidhealach, dràma agus ealain.

Bidh a h-uile duine a’ gabhail pàirt ann an gnìomhan Gàidhlig gach madainn, leithid an òrain airson muinntir na Fèise air fad. Gach bliadhna, bidh sinn a’ roghnachadh òran Gàidhlig eadar-dhealaichte a dh’fhaodas a h-uile duine ionnsachadh còmhla – thèid a sheinn aig deireadh consairt na fèise. Bidh dà uair a thìde agad airson a’ chiad chlas a bhios na roghainn agad, agus uair a thìde airson an dàrna is an treas clas agad gach latha.

Tha a h-uile oide againn nan neach-ciùil proifeiseanta, comasach is fiosrach agus aig a bheil eòlas air a bhith ag obair le òigridh. Tha sgioba de luchd-stiùiridh is luchd-obrach saor-thoileach againn cuideachd a chuidicheas le bhith a’ ruith nan tachartasan againn. Tha an òigridh fo stiùir an luchd-obrach fad an t-siubhail agus bidh sinn ag obair a rèir nan Stiùiridhean airson Dìon Chloinne is Slàinte is Sàbhailteachd. Tha a h-uile neach-obrach againn nam ball den Sgeama PVG a tha air a ruith le Foillseachadh Alba.

Tha e na dhealas dhuinn ceòl traidiseanta a dhèanamh fosgailte dhan h-uile duine. Nam bu toigh leibh bruidhinn rinn, an diomhaireachd, air taic dha luchd-ionnsachaidh le feumalachdan no air so-ruigsinneachd shònraichte dha ur cuid chloinne, chan eil agaibh ach fios a chur gu Fiona no innse dhuinn air an fhoirm chlàraidh.

It was great fun. The tutors were kind and I made lots of friends.

2017 participant

The tutor team for 2020 includes:

Am measg na luchd-teagaisg a th’ againn ann an 2019 tha Amy Henderson (bocsa-ciùil), Robert Menzies (ealain), Cameron MacDougall pìob-mhòr), Mischa Macpherson (clàrsach), Finn Macgill (fìdheall), Rona Wilkie (fìdheall), Mike Vass (fìdheall), Kim Carnie (seinn òrain Gàidhlig), Sean Gray (giotàr), Barry Reid (giotàr agus innealachd-fuaim), James Ross (piana), Dave Martin (beum-cheòl), Caroline Reagh (dannsa) agus Kim Richards (fìdeag agus ukulele)

’S e an t-àm as fheàrr leam dhen bhliadhna.

Neach a ghabh pàirt ann an 2017

Gheibhear na roghainnean clas airson 2019 an seo.

Fèis Rois na h-Òigridh 2019 clasaichean

Bidh na clasaichean ciùil stèidhichte ann an Àrd-sgoil Ulapuil agus gheibhear àiteachan-fuirich ann an diofar thaighean leabaidh is bracaist ann an Ulapul.

Bithear a’ tabhann chlasaichean aig na h-ìrean a leanas:

  • FLT = Fìor Luchd-tòiseachaidh – cothrom ann rudeigin fheuchainn airson a’ chiad uair.
  • LTA = Luchd-tòiseachaidh a tha a’ dèanamh adhartas – bidh sibh air a bhith a’ cluich airson nas lugha na 6 mìosan agus bidh beagan eòlais agaibh, mar eisimpleir, bidh beagan sgèilean agaibh, port sìmplidh, no còrd no dhà.
  • BMI = Bun-mheadhan-ìre – bidh sibh air a bhith a’ cluich airson mu 6-18 mìosan / bidh sibh air beagan phort/òrain/chòrdan ionnsachadh agus tha sibh airson togail air na sgilean agaibh agus barrachd phort ionnsachadh.
  • AMI = Àrd-mheadhan-ìre – bidh sibh air a bhith a’ cluich airson còrr is 18 mìosan / bidh fios agaibh air puirt/còrdan/òrain chumanta agus tha sibh airson piseach a thoirt air a’ chluich agaibh.
  • MI = Meadhan-ìre – ìre sam bith aig a’ mheadhan-ìre
  • A = Adhartach – bidh sibh an ìre mhath misneachail às na sgilean agaibh agus bidh deagh chuid phort agaibh agus tha sibh airson a’ chluich agaibh a thoirt chun na h-ath ìre.

A bharrachd air clasaichean gach latha eadar 9.30m – 4f, tha prògram loma-làn de thachartasan spòrsail againn air an oidhche, le seiseanan, cuirm-chiùil bho na h-oidean, cèilidh agus cuirm mhòr aig deireadh na seachdain ann an Ionad MhicPhàil far am bi cothrom agad na dh’ionnsaich thu air feadh na seachdain a thaisbeanadh dha do charaidean is càirdean.
Bidh tòrr rudan a’ tachairt aig àm-lòin cuideachd, leithid spòrs, ealain agus obair chiùird, agus mar a shaoileadh tu, seiseanan ciùil!

A’ Fuireach: £330
A’ gabhail a-steach àite-fuirich, biadh, 20 uair a thìde de chlasaichean le oidean proifeiseanta agus còig oidhcheannan le tachartasan air an oidhche.

An dàrna pàiste a’ fuireach: £280
An aon rud ris an fhiosrachadh gu h-àrd airson pàiste/clann eile bhon aon teaghlach.

Gun a bhith a’ fuireach: £190
Clasaichean, lòn agus cothrom air gach tachartas air an oidhche.

Tha Fèis Rois fortanach gu bheil sinn air airgead poblach a ghleidheadh airson taic a thoirt do na tachartasan againn. ’S e a’ chosgais cheart a bhiodh ann, às aonais na taice, airson gach àite aig an fhèis, £500.

Airson teaghlaichean nach eil a’ cosnadh uiread, dh’fhaodadh gum faigh iad taic bho Urras Cloinne na Gàidhealtachd airson cothrom a thoirt don phàiste/chloinn aca a dhol gu cùrsaichean Fèis Rois. Dh’fhaodadh cuideachd gun leig sinn leibh an t-sùim a phàigheadh ann an cuibhreannan thar ùine, an àite a bhith a’ toirt dhuinn an t-sùim air fad aig an aon àm.

Ma tha sibh airson bruidhinn rinn mu thaic ionmhasail no mu bhith a’ pàigheadh airson cùrsa ann an cuibhreannan, cuiribh fios gu Fiona.