Gneiss

Tha Gneiss a-nise ri cheannach air Bandcamp! 

Dh’fhaighnich Fèis Rois air an fhìdhlear Iain Friseal cd a chlàradh (air a bheil Gneiss) airson comharrachadh 30 bliadhna de dh’Fhèis Rois nan Inbheach. B’ e Iain aon do na h-oidean aig a’ chiad Fhèis Inbheach agus ‘s ann bhon àm a tha e air teagasg aig an Fhèis a bharrachd air a’ chruth-tìre agus gu sònraichte na feachdan geòlach ann an Inbhir Pheofharain, Geàrrloch is Ulapul – na trì àitean far a bheil an Fhèis air tachairt.

Am measg an luchd-ciùil air Gneiss, tha Iain Friseal fhèin (an Fhìdheall), Graeme Armstrong (an Giotàr), Gordon Gunn (an Fhìdheall), Signy Jakobsdottir (ionnsramaidean-beuma), Calum Ailig Macmhaoilein  (A’ Phìob, an Fhìdeag, Seinn), James Ross (am Piàno), Wendy Stewart (an Clàrsach) and Wendy Weatherby (Cello). Chaidh an clàr a mheasgachadh le Barry Reid agus chaidh gleans air a chur air an fhuaim le Andrea Gobbi. Rinn Somhairle MacDhòmhnaill an obair-ealain.

To top