Tachartasan Còmhnaidh do Dhaoine Òga

Bidh an ath dheireadh-sheachdain còmhnaidh a’ tachairt aig Fairburn Activity Centre anns a’ Blàr Dhubh, eadar 5f, Dihaoine 17mh den Chèitean agus 5f, Didomhnaich 19mh den Chèitean.

Bidh an ath dheireadh-sheachdain còmhnaidh a’ tachairt aig Fairburn Activity Centre anns a’ Blàr Dhubh, eadar 5f, Dihaoine 17mh den Chèitean agus 5f, Didomhnaich 19mh den Chèitean. Tha an deireadh-seachdain fosgailte do sgoilearan, BS7 – AS4, aig a bheil Gàidhlig. Bidh bùithtean-obrach ann an Òrain Ghàidhlig, Ceòl agus Obair-Buidhne le sàr luchd-ciùil, Deirdre Ghreumach agus Innes White. Bidh bùitean-obrach ann cuideachd ann an Sgilean Camara agus Dèanamh Bhidio air a lìbreachadh le Calum MacGillEathain, a bharrachd air cur-seachadan a-muigh le Coinneach MacFhraing bho Spòrs Gàidhlig. ‘S e cothrom air leth a bhios ann do dhaoine-òga deireadh-seachdain a chur seachad còmhla, agus bidh àm sòisealta ann cuideachd airson caraidean ùra a dhèanamh cho math sgilean ùra ionnsachadh tron a’ Ghàidhlig. 

Tha sinn taingeil do Bhòrd na Gàidhlig, Screen Scotland agus Astar Media airson taic a thoirt don tachartas.

Tha fìor dheagh sgioba againn a tha gu bhith a’ lìbhrigeadh bùithtean-obrach thairis an air an deireadh-sheachdain:

Deirdre Graham

Growing up in a musical family on the Isle of Skye, Deirdre was steeped in Gaelic culture from an early age. She went on to study at the Royal Conservatoire of Scotland before moving to China and Malaysia, where she embraced the local music and traditions. Since returning home Deirdre has been active in promoting Gaelic music. Since the release of her debut album, URRANTA in 2020, Deirdre has risen in prominence in the Scottish folk music scene. Deirdre’s passion for the story behind the songs resulted in her self-produced podcast series, Gaelic Song Stories (2021), in which she interviewed revered tradition bearers, historians, and local experts.

 

Innes White

Growing up in the Highlands of Scotland, Innes White has been immersed in traditional music from a young age. As well as being a native Gaelic speaker, his early experiences of music through his strong family heritage and the Fèis movement provided the bedrock for his professional career to flourish. White is one of the most sought-after multi-instrumentalists in the UK, having recorded on over 40 albums and toured extensively throughout the UK and abroad playing guitar and mandolin, with occasional appearances on piano, bouzouki and vocals.His nomination as ‘Instrumentalist of the Year’ at the MG Alba Scots Trad Music Awards in 2016 further solidified his reputation as one of Scotland’s most in demand musicians.

Calum MacLean

Broadcaster & presenter Calum Maclean was brought up in Gaelic, first in Skye and then in Inverness, where he was educated through the medium of Gaelic. He earned a Diploma in Gaelic Media from Shabal Mòr Ostaig OGE.

Known for films of outdoor activities, Calum is often seen on television and social media, and is one of the main presenters of the SpeakGaelic learning series.

Kenny Rankin

Kenny, from Kyle of Lochalsh, is an a keen climber and runner, among other outdoor pursuits. He is also a television presenter, a lecturer at Sabhal Mòr Ostaig and an outdoor instructor with, Gaelic development social enterprise, ‘Spòrs Gàidhlig’. “The things I love the most about this job are travelling all over Scotland getting to know new areas and communities, and providing truly memorable experiences to young people in Gaelic.”

Tha a h-uile oide, luchd-aire is luchd-obrach eòlach is comasach air obair le òigridh is nan buill den Sgeama PVG a bhith ag obair a th’ air a ruith le Disclosure Scotland. Bithear cuideachd a’ leantainn stiùireadh Cùram-chloinne is Slàinte is Sàbhailteas.

Tha sinn taingeil do Bhòrd na Gàidhlig, Screen Scotland agus Astar Media airson taic-airgid mu choinneamh nan deireadh-seachdainean a leigeas le teaghlaichean a phàigheadh nas urrainnear dhaibh.

Air an fhoirm chlàraidh, chì sibh ceithir roghainnean pàighidh, a’ tòiseachadh aig “Cha tèid agam air rud sam bith a phàigheadh agus bu thoigh leam àite an-asgaidh fhaighinn.” Ma ‘s urrainn dhuibh barrachd a phàigheadh, an uair sin tha roghainnean agaibh £25, £50, £75, £100, no £125 a phàigheadh. Tha £125 a’ riochdachadh cosgais airson dà oidhche àite-fuirich, biadh, teagasg tron latha, stuth airson na bùthan-obrach agus cur-seachadan air an oidhche.Tha sinn ag iarraidh gun tèid aig gach pàiste air brath a ghabhail air a’ chothrom seo, agus faodaidh sibh an roghainn pàighidh a fhreagras oirbh a thaghadh.Faodar pàigheadh airson na deireadh-seachdainean ann an cuibhreannan. Nam bu thoil leibh pàigheadh san dòigh seo, cuiribh fios air Lorraine.

Ma tha duilgheadasan sam bith agaibh leis an fhoirm, feuch gun cur sibh fios air Sophie agus feuchaidh i do chuideachadh.

Nithean a bu chòir a thoirt leibh:
• Botail uisge as urrainn dhuibh a dh’ath lionadh.
• Aodach blath (layers) is freagarrach airson side frasach.
• Cungaidh-leighis (medication), mas fhreagarrach.
• Toiletries
• Hairdryer, mas fhreagarrach.
• Aparan is seann lèine-t no lèine-t spare ma tha sibh a’ taghadh chòcaireachd
• Ionnsramaid–ciùil agus / no ur guth seinn ma tha sibh a’
dèanamh obair-bhuidhne. Bheir sinn ionnsramaidean-beum leinn air an
deireadh-seachdain. Cuiribh fios air Sophie mu dheidhinn a bhith a’ faighinn
iasad air ionnsramaid eile airson na deireadh-seachdain.

Nithean nach fheumar a thoirt leibh:
• Searbhadairean & anart-leapa.
• Biadh o chionn ‘s gum bi an leithid ann ach faodar beagan airgid a thoirt
leibh ma thogras mas e ‘s gun nochd cothrom airson a dhol dhan bhùth.

Gu mi-fhortanach, ‘s ann shuas an staidhre a tha na seòmraichean-cadail ‘s mar sin, chan eil e freagarrach do chathair-chuibhle mar eisimpleir. Air a’ bhun-lar, tha taigh beag ruigsinneachd, an cafe far am bi lunch is breaks agus da sheomar a tha sinn an duil a dh’uisneachadh air cocaireachd is obair-bhuidhne. Cuiribh fios air Sophie a bhios tuilleadh is deonach a’ bruidhinn leibh mu dheidhinn.

Ma tha ceist sam bith eile agaibh mun deireadh-sheachdain, cuir fios gu: sophie.stephenson@feisrois.org

To top