Deireadh-seachdainean chòmhnaidh

Deireadh-seachdainean chòmhnaidh do AS1 – AS3

Tha Fèis Rois agus Co-Chomunn Chultar na Gàidhealtachd air dòigh gu bheil clàradh a-nise fosgailte airson na ciad dhà à trì deireadh-seachdainean den t-seòrsa san t-sreath seo.  ‘S e deagh chothrom a th’ annda airson a thighinn cruinn còmhla le òigridh eile, a’ feuchainn diofar chur-seachadan agus a bhith a’ toirt misneachd le cabadaich sa Ghàidhlig air aghaidh.

28 – 30mh Giblean, Cromba

Tha seo ag amas air òigridh ann an AS1 – AS3 a thòisich a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig aig deireadh na bun-sgoile no toiseach na h-àrd-sgoile.

23 – 25mh Òg Mhìos, Cromba

Fosglaidh clàradh airson na deireadh-seachdain mu dheireadh san t-sreath nas fhaisge air an àm. Cuiribh brath gu Karen ma tha sibh airson ‘s gum faigh sibh fios an uair a dh’fhosglas clàradh.

Prìsean & clàradh
Air an fhoirm chlàraidh, chì sibh ceithir roghainnean pàighidh, a’ tòiseachadh aig “Cha tèid agam air rud sam bith a phàigheadh agus bu thoigh leam àite an-asgaidh fhaighinn.” Ma ‘s urrainn dhuibh barrachd a phàigheadh, an uair sin tha roghainnean agaibh £50, £75, no £100 a phàigheadh. Tha £100 a’ riochdachadh cosgais airson dà oidhche àite-fuirich, biadh, teagasg tron latha, stuth airson na bùthan-obrach agus cur-seachadan air an oidhche.
Tha sinn ag iarraidh gun tèid aig gach pàiste air brath a ghabhail air a’ chothrom seo, agus faodaidh sibh an roghainn pàighidh a fhreagras oirbh a thaghadh.
Faodar pàigheadh airson na deireadh-seachdainean ann an cuibhreannan. Nam bu thoil leibh pàigheadh san dòigh seo, cuiribh fios air Lorraine.
Tha sinn taingeil do dh’Fhèisean nan Gàidheal agus Urras Uilleam Syson airson taic-airgid mu choinneamh nan deireadh-seachdainean, a bharrachd air tabhartasan bho chom-pàirtichean.

Ma tha duilgheadasan sam bith agaibh leis an fhoirm, feuch gun cur sibh fios air Karen agus feuchaidh i do chuideachadh.

Cùram is sàbhailteas

Tha a h-uile oide, luchd-aire is luchd-obrach eòlach is comasach air obair le òigridh is nan buill den Sgeama PVG a bhith ag obair a th’ air a ruith le Disclosure Scotland. Bithear cuideachd a’ leantainn stiùireadh Cùram-chloinne is Slàinte is Sàbhailteas.

Tha e na dhealas dhuinn gum bi ceòl traidiseanta ann airson a h-uile duine. Gu mi

Gu mi-fhortanach, chan eil ach staidhrichean suas gu na seòmraichean-cadail agus an àite far am bi cuid do na cur-seachadan a’ dol air aghaidh.

Bidh luchd-aire còir is comasach nar cuideachd as urrainn taic a bharrachd a thoirt do chom-pàirtichean le feumlachdan a bharrachd.

Nam bu thoil leibh bruidhinn rinn ann an dìomhaireachd, mu dhèidhinn taic dha luchd-ionnsachaidh le feumalachdan sònraichte, chan eil agaibh ach fios a chur gu Karen agus / no fios a chur san fhoirm chlaraidh.

Nach cur sibh fios air Karen ma tha an corr ceistean agaibh mu na deireadh-seachdainean.

Drop-off & collection
Check-in at the accommodation (The Old Brewery, Cromarty) from 3.30pm – 4.15pm on Friday in both April and June.
Collection will be at 2.30pm from the The Old Brewery, on the Sunday of both weekends.

Things to bring:
• A refillable water bottle. There will be plenty of places to clean and refill bottles.
• Warm and waterproof clothing.
• Any medication you need, if applicable.
• Toiletries
• Hairdryer, if typically used.
• If choosing football– comfortable sports clothing and footwear for sessions outside.
• For those doing art – an old t-shirt you don’t mind getting paint on.
• For group-work – your music instrument, if you have one, and / or singing voice. We will have percussive instruments with us during the weekend. Contact Karen about borrowing another instrument.

Things you don’t need to bring:
• Towels & bedding
• Meals and snacks, as these will be provided though you may wish to bring a small snack or a small amount of money.

**Clàr an seo. Bidh clàradh a’ dùnadh 10 an Giblean 2023.**

Tha deagh oidean is cur-seachadan againn sa Ghiblean. ‘S iad sin:

Ball-coise: Calum MacFhearghais

Ealain: Angela Nicmhaoilein

Dràma: Artair Donald

Obair-bhuidhne (ionnsramaidean is seinn): Eoghann MacEunraig

Dihaoine

3.30 – 4.15f: Ruig an àite-fuirich (The Old Brewery) is cuir rudan anns na seòmraichean

4.15 – 5.30f: Failte & ice-breakers

5.30 – 6.30f: Dìnnear

Bho 6.30f: Am saor is cur-seachadan na h-oidhche

Disathairne

Bho 8m: Bracaist

10m – 1f (le break): Ealain neo obair-bhuidhe (ionnsramaidean is seinn)  

1 – 2f: Lòn

2 – 4f: Ealain neo obair-bhuidhe (ionnsramaidean is seinn)

4 – 5.30f: Àm saor

5.30 – 7f: Dìnnear

Bho 7f: Cur-seachadan na h-oidhche

Didòmhnaich

Bho 8m: Bracaist

10m – 11.20: Ball-coise no dràma

11.20 – 11.40: Break

11.40 – 1: Ball-coise no dràma

1 – 2.30f: Lòn & beachdan air an deireadh-seachdain

2.30f: Àm dhachaigh.

**Clàr an seo. Bidh clàradh a’ dùnadh 12 an Giblean 2023**.

23 – 25mh Òg Mhìos: Fileantaich

Tha sinn an dùil gum fosgail clàradh airson seo meadhan a’ Ghiblein. Nach cuir thu teachdaireachd gu Karen airson fios agus ceangal don fhoirm-clàraidh an uair a thachras seo.