Fѐis Rois na h-Òigridh

Tha sinn air atharrachaidhean brosnachail a dhèanamh ri prìomh-thachartasan na Fèise ann an 2023 agus tha sinn toilichte prògram Fèis a’ Ghiblein a nochdadh dhuibh.  An àite an tachartais-chòmhnaidh àbhaistich, tha trì tachartasan neo-chòmhnaidh air leth gu bhith againn ann an Ulabul, ann an Inbhir Pheofharain agus ann am Baile Dhubhthaich.

Gabhaidh Fèis na h-Òigridh againn àite bho 3 gu 6 Giblean agus tha i fosgailte do dh’aoisean Bun-sgoil 4 gu Àrd-sgoil 6.

Tha sgioba mìorbhaileach againn de dh’oidean ann an gach tè de na trì làraichean; is gheibhear gach fiosrachadh mu sheiseanan-teagaisg, àiteachan agus mar a ghlèidheas sibh àite air na cluasan a leanas air an làraich-lìn seo.

Cuideachd tha sinn a’ cur air dòigh cèilidh coimhearsnachd anns gach àite: Dimàirt ann an Ionad Dhubhthaich, Baile Dhubhthaich, is na dhèidh Diciadain ann an Talla Baile Ulabul, agus Diardaoin ann an Talla Baile Inbhir Pheofharain. Bidh na tachartasan seo fosgailte do luchd-com-pàirt is do an teaghlaichean is cuideachd do mhuinntir an àite fhèin, agus ‘s e cothrom a bhios ann dhuibh ur n-oidean a chluinntinn a’ cluich.

Do luchd-compàirt à Baile Dhubhthaich is à Ulabul as urrainn siubhal a dh’Inbhir Pheofharain, ‘s e cothrom a bhios ann cuideachd na tha sibh air ionnsachadh feadh na seachdain a chluich. Bidh tuilleadh fios mu na tachartasan seo a’ tighinn a dh’aithghearr.


Prìsean & Clàradh

Tha sinn air cumadh nan tachartasan seo atharrachadh gus an dèanamh nas saoire do theaghlaichean agus gus an cunnart a lughdachadh gun caill Fèis Rois airgead orra aig an àm seo. Gun a’ chosgais a bharrachd an lùib tachartas làn-chòmhnaidh a chumail, ‘s urrainn dhuinn an t-seachdain seo fhàgail na thachartas “pàighibh na ‘s urrainn dhuibh”.

Chì sibh ceithir roghainnean pàighidh, a’ tòiseachadh aig “Cha tèid agam air rud sam bith a phàigheadh agus bu thoigh leam àite an-asgaidh fhaighinn.” Ma ‘s urrainn dhuibh barrachd a phàigheadh, an uair sin tha roghainnean agaibh £50, £75, no £100 a phàigheadh. Tha £100 a’ riochdachadh cosgais £25 san latha airson teagasg bho 10m.-3.30f.

Tuigidh sinn nach tèid aig cuid a dhaoine air pàigheadh nan àiteachan sin. Tha sinne ag iarraidh gun tèid aig gach pàiste air brath a ghabhail air a’ chothrom seo, agus faodaidh sibh an roghainn pàighidh a fhreagras oirbh a thaghadh.

Thoiribh an aire gum bi Fèis làn-chòmhnaidh againn ann an Ulabal bho 16-23 Damhair, 2023 air an aon dòigh air a bheil sibh eòlach, agus gu bheil sinn air na prìsean a reòthadh aig an aon ìre ri 2022. Bidh an tachartas seo fosgailte cuideachd do dh’òigridh bho Bhun-sgoil 4 suas gu Àrd-sgoil 6. Bidh clàir-theagaisg againn air an aon ruith los gum bi Bun-sgoil 4-7 còmhla, Àrd-sgoil 2-6 còmhla agus gum faod Àrd-sgoil 1 taghadh co còmhla ris a thèid iad. Bidh gnothaichean conaltraidh is amannan-bìdhe diofraichte aca agus fuirichidh iad còmhla ri òigridh a tha den aon aois is den aon ghnè riutha. Agus gu dearbh – ‘s e a’ bhuil a tha ann gur urrainn don chloinn agaibh tadhal air dà Fhèis Rois ann an 2023 an àite aon tè!


Tha a h-uile oide againn nan neach-ciùil proifeiseanta, comasach is fiosrach agus aig a bheil eòlas air a bhith ag obair le òigridh. Tha sgioba de luchd-stiùiridh is luchd-obrach saor-thoileach againn cuideachd a chuidicheas le bhith a’ ruith nan tachartasan againn. Tha an òigridh fo stiùir an luchd-obrach fad an t-siubhail agus bidh sinn ag obair a rèir nan Stiùiridhean airson Dìon Chloinne is Slàinte is Sàbhailteachd. Tha a h-uile neach-obrach againn nam ball den Sgeama PVG a tha air a ruith le Foillseachadh Alba.

Tha e na dhealas dhuinn ceòl traidiseanta a dhèanamh fosgailte dhan h-uile duine. Nam bu toigh leibh bruidhinn rinn, an diomhaireachd, air taic dha luchd-ionnsachaidh le feumalachdan no air so-ruigsinneachd shònraichte dha ur cuid chloinne, chan eil agaibh ach fios a chur gu Fiona no innse dhuinn air an fhoirm chlàraidh.

It was great fun. The tutors were kind and I made lots of friends.

2017 participant

Gabhaidh na seiseanan-teagaisg àite ann an Ionad Coimhearsnachd Inbhir Pheofharain.

B6-À6 a tha marthà eadar-mheadhanach+/adhartach

Madainn = Obair còmhlain còmhla ri Mairearad Green

Feasgar = Òrain is rèiteachadh òrain còmhla ri Mìcheal Vass. Tha seo fosgailte an dà chuid do sheinneadairean is do luchd-ionnstramaidean agus bidh am prìomh-aire air rèiteachadh òrain mar chòmhlan.

B4-A2 taghaidh iadsan nach eil eadar-mheadhanach/adhartach no nach bi a’ cluich marthà, tè de na leanas:

1d roghainn: fìdheall a’ tòiseachadh às ùr còmhla ri Mìcheal no Musical Maps (fosgailte do na h-uile, luchd-tòiseachaidh nam measg) còmhla ri Liam

2rna roghainn: fìdheall a’ fàs nas fhèarr còmhla ri Mìcheal no ukelele còmhla ri Liam

3eas roghainn: bogsa a’ tòiseachadh às ùr còmhla ri Mairearad no giotàr a’ fàs nas fheàrr còmhla ri Liam.

4mh roghainn: bogsa a’ fàs nas fheàrr còmhla ri Mairearad no giotàr a’ tòiseachadh às ùr còmhla ri Liam.

CLÀR-TEAGAISG

10m – 10.30m A’ ruighinn agus òran na Fèise còmhla

10.30m – 11.30m A’ chiad roghainn

11.30m – 11.45m Fois

11.45m – 12.45f An Dàrna roghainn

12.45f – 1.30f Lòn

1.30f – 2.30f An Treas roghainn

2.30f – 2.45f Fois

2.45f – 3.30f An Ceathramh roghainn agus crìoch aig 3.30f

Gabhaidh na seiseanan-teagaisg àite ann an Ionad Dhubhthaich.

B6-À6 a tha eadar-mheadhanach+/adhartach

Madainn = obair còmhlain còmhla ri Megan Dhòmhnallach

Feasgar = òrain agus a’ rèiteachadh òrain còmhla ri Chloë Bryce

B4-A2 taghaidh iadsan nach eil eadar-mheadhanach/adhartach no nach bi a’ cluich marthà, fear de na leanas:

1d roghainn: fìdheall tòiseachadh às ùr còmhla ri Chloë no giotàr a’ fàs nas fheàrr còmhla Caitlin Ros.

2rna roghainn: giotàr a’ tòiseachadh às ùr còmhla ri Caitlin Ros no fìdheall a’ fàs nas fhèarr còmhla ri Chloë Bryce

3eas roghainn: bogsa a’ tòiseachadh às ùr còmhla ri Megan Dhòmhnallach no òrain Ghàidhlig còmhla ri Caitlin Ros.

4mh roghainn: a’ tòiseachadh air cluich còmhla, còmhla ri Megan agus Caitlin.

CLÀR-TEAGAISG

10m – 10.30m A’ ruighinn agus òran na Fèise còmhla

10.30m – 11.30m A’ chiad roghainn

11.30m – 11.45m Fois

11.45m – 12.45f An Dàrna roghainn

12.45f – 1.30f Lòn

1.30f – 2.30f An Treas roghainn

2.30f – 2.45f Fois

2.45f – 3.30f An Ceathramh roghainn agus crìoch aig 3.30f

Gabhaidh seiseanan-teagaisg àite ann an Ionad MhicPhàil.

B6-À6 a tha marthà eadar-mheadhanach+/adhartach

Madainn = Obair còmhlain còmhla ri Salaidh Simpson agus Anna Wood

Feasgar = Òrain is rèiteachadh òrain còmhla ri Kim Richards. Tha seo fosgailte an dà chuid do sheinneadairean is do luchd-ionnstramaidean agus bidh am prìomh-aire air rèiteachadh òrain mar chòmhlan.

B4-A2 taghaidh iadsan nach eil eadar-mheadhanach/adhartach no nach bi a’ cluich marthà, fear de na leanas:

Madainn: Dràma còmhla ri Artair Donald (tron Ghàidhlig a-mhàin) no ukulele agus fìdeag còmhla ri Kim Richards

Feasgar: Dràma còmhla ri Artair Donald (tron Ghàidhlig a-mhàin) no a’ cur eòlas air teudan còmhla ri Anna Wood agus Salaidh Simpson

CLÀR-TEAGAISG

10m – 10.30m A’ ruighinn agus òran na Fèise

10.30m – 11.30m A’ chiad roghainn

11.30m – 11.45m Fois

11.45m – 12.45f A’ chiad roghainn (a’ leantainn)

12.45f – 1.30f Lòn

1.30f – 2.30f An dàrna roghainn

2.30f – 2.45f Fois

2.45f – 3.30f An dàrna roghainn (a’ leantainn) agus crìoch aig 3.30f

To top