Fѐis Òigridh (An Giblean)

Thank you to everyone who joined us for our Easter event in 2024. We will deliver this event again from 7th to 10th April 2025. 


Prìsean & Clàradh

Tha sinn air cumadh nan tachartasan seo atharrachadh gus an dèanamh nas saoire do theaghlaichean agus gus an cunnart a lughdachadh gun caill Fèis Rois airgead orra aig an àm seo. Gun a’ chosgais a bharrachd an lùib tachartas làn-chòmhnaidh a chumail, ‘s urrainn dhuinn an t-seachdain seo fhàgail na thachartas “pàighibh na ‘s urrainn dhuibh”.

Chì sibh ceithir roghainnean pàighidh, a’ tòiseachadh aig “Cha tèid agam air rud sam bith a phàigheadh agus bu thoigh leam àite an-asgaidh fhaighinn.” Ma ‘s urrainn dhuibh barrachd a phàigheadh, an uair sin tha roghainnean agaibh £50, £75, no £100 a phàigheadh. Tha £100 a’ riochdachadh cosgais £25 san latha airson teagasg bho 10m.-3.30f.

Tuigidh sinn nach tèid aig cuid a dhaoine air pàigheadh nan àiteachan sin. Tha sinne ag iarraidh gun tèid aig gach pàiste air brath a ghabhail air a’ chothrom seo, agus faodaidh sibh an roghainn pàighidh a fhreagras oirbh a thaghadh.


Tha a h-uile oide againn nan neach-ciùil proifeiseanta, comasach is fiosrach agus aig a bheil eòlas air a bhith ag obair le òigridh. Tha sgioba de luchd-stiùiridh is luchd-obrach saor-thoileach againn cuideachd a chuidicheas le bhith a’ ruith nan tachartasan againn. Tha an òigridh fo stiùir an luchd-obrach fad an t-siubhail agus bidh sinn ag obair a rèir nan Stiùiridhean airson Dìon Chloinne is Slàinte is Sàbhailteachd. Tha a h-uile neach-obrach againn nam ball den Sgeama PVG a tha air a ruith le Foillseachadh Alba.

Tha e na dhealas dhuinn ceòl traidiseanta a dhèanamh fosgailte dhan h-uile duine. Nam bu toigh leibh bruidhinn rinn, an diomhaireachd, air taic dha luchd-ionnsachaidh le feumalachdan no air so-ruigsinneachd shònraichte dha ur cuid chloinne, chan eil agaibh ach fios a chur gu Fiona no innse dhuinn air an fhoirm chlàraidh.

It was great fun. The tutors were kind and I made lots of friends.

2017 participant

We are delighted to welcome Amy Henderson, Peter MacPherson, Irene Fraser, and TJ Bawden to teach in Dingwall.

Workshops will take place at Dingwall Community Centre. Every child gets to choose four different activities, i.e. one from 1st Choice, one from 2nd Choice, and so on. The class choices are as follows:

1st Choice
Music Games (Primary) with Amy
Keyboard (Primary beginner/ improver) with Peter
Fiddle (Seniors intermediate+) with Irene
Guitar (Seniors Intermediate+) with TJ

2nd Choice
Come and try accordion (Primary) with Amy
Gaelic song (Open to all) with Peter
Music Games (Primary) with Irene
Song arranging (Seniors) with TJ

3rd Choice
Step dance (all ages) with Amy
Music Games (Primary) with Peter
Come and try fiddle (Primary) with Irene
Song writing (Seniors) with TJ

4th Choice:
Accordion (all ages – Improvers+) with Amy
Gaelic song (open to all) with Peter
Fiddle (Primary – improvers) with Irene
Song writing (Seniors) with TJ

TIMETABLE

10am – 10.30am Arrive and whole Fèis song

10.30am – 11.30am First choice

11.30am – 11.45am Break

11.45am – 12.45pm Second choice

12.45pm – 1.30pm Lunch

1.30pm – 2.30pm Third choice

2.30 – 2.45pm break

2.45pm – 3.30pm Fourth choice and end at 3.30pm

Gabhaidh na seiseanan-teagaisg àite ann an Ionad Dhubhthaich.

Workshops will take place at Duthac Centre. Every child gets to choose four different activities, i.e. one from 1st Choice, one from 2nd Choice, and so on. The class choices are as follows:

1st Choice:
Come and try clarsach (Open to all ages) with Freya
Groupwork (Seniors) with Ruairidh
Gaelic Song (Open to all) with Carrie
Drama (Primary – GME-only) with Arthur

2nd Choice
Groupwork (Primary who are already comfortable on their instrument) with Freya
Group work (Seniors) with Ruairidh
Musical Games (Primary) with Carrie
Drama (Primary – Open to all) with Arthur

3rd Choice:
Group work (Seniors) with Freya
Accordion come and try (all ages) with Ruairidh
Gaelic song (open to all) with Carrie
Screenwriting / Intro to film making (Open to all ages) with Arthur

4th Choice:
Group work (Seniors) with Freya
Fiddle (Primary – Intermediate+) with Ruairidh
Come and try ukulele (Open to all) with Carrie
Screenwriting / Intro to film making (Open to all ages) with Arthur

TIMETABLE

10am – 10.30am Arrive and whole Fèis song

10.30am – 11.30am First choice

11.30am – 11.45am Break

11.45am – 12.45pm Second choice

12.45pm – 1.30pm Lunch

1.30pm – 2.30pm Third choice

2.30 – 2.45pm break

2.45pm – 3.30pm Fourth choice and end at 3.30pm

Gabhaidh seiseanan-teagaisg àite ann an Ionad MhicPhàil.

Workshops will take place at Macphail Centre. Every child gets to choose four different activities, i.e. one from 1st Choice, one from 2nd Choice, and so on. The class choices are as follows:

1st Choice
Keyboard (Senior – Beginner) with Rory
Ukulele (Primary – Beginner) with Kim
Group work (Seniors) with Mike
Step dance (Open to all) with Sophie

2nd Choice
Keyboard (Primary – Beginner) with Rory
Tin whistle (Primary – Beginner) with Kim
Group work (Seniors) with Mike
Step dance (Open to all) with Sophie

3rd Choice
Group work (Seniors) with Rory
Ukulele (Senior – Beginner) with Kim
Music Games (Primary) with Mike
Come and try tin whistle (all ages) with Sophie

4th Choice
Accordion (All ages – Improving Beginner+) with Rory
Song arranging (All ages – Intermediate+) with Kim
Fiddle (All ages – Intermediate+) with Mike
Come and try guitar (All ages) with Sophie

TIMETABLE

10am – 10.30am Arrive and whole Fèis song

10.30am – 11.30am First choice

11.30am – 11.45am Break

11.45am – 12.45pm Second choice

12.45pm – 1.30pm Lunch

1.30pm – 2.30pm Third choice

2.30 – 2.45pm break

2.45pm – 3.30pm Fourth choice and end at 3.30pm

To top