Pròiseactan

We enable people of all ages to access, participate in and enjoy the traditional arts through a diverse programme of activities in Ross & Cromarty, across Scotland and beyond.

Thairis air 16 seachdainean, bha sia clasaichean (sgoil-àraich gu P2) ann an sgìre dhùthchail Shrath Glais ag obair còmhla ri Lilian Ros, sgeulaiche is seinneadair proifeiseanta ann an Albais, agus tha i cuideachd na neach-ciùil traidiseanta proifeiseanta.

’S e a th’ ann an Òrain bhon Àird a Tuath, pròiseact com-pàirteach le diofar mheadhanan ealain a bhios Fèis Rois is Moniack Mhor a’ cur air dòigh.

Ann an com-pàirt ri HMP Inbhir Nis, tha sinn a’ cur prògram ionnsachaidh is trèanaidh air dòigh airson daoine sa phrìosan is na teaghlaichean aca.

An ceòl a bharantaich sinn le Lauren NicColla stèidhichte air beatha is fàidheadaireachd Choinnich Odhair

© Fèis Rois 2021. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.