Karen Oakley

Karen Oakley, Gaelic Officer

Tha Karen air a dòigh tòiseachadh le Fèis Rois bhon t-Sultain 2022 mar Oifigear Gàidhlig na buidhne. On a bha I 5 bliadhna a dh’ aois, tha na Fèisean air a bhith na pàirt mòr de bheatha Karen. Chleachd I fhèin bhith a’ frithealadh nam Fèisean mar chom-pàirtiche agus a’ cuideachadh a màthair agus daoine […]

Lauren Hendry

Lauren is Project Manager for Highland Culture Collective, a project funded by Creative Scotland and involving a consortium of 6 organisations with Fèis Rois as the lead partner. Lauren supports the Highland Culture Collective’s artists and partners, and links the project to our sister Culture Collective projects across Scotland. Lauren is an arts producer based […]

Alex Urquhart-Taylor

Se pìobaire agus stiùiriche companaidh eadar lìon a th’ ann an Alex. Tha e cuideachd air bòrd coimhearsnachd pròiseact ath-nuadhachail. Nuair a bha Alex òg, bhiodh e a’ gabhail pàirt ann an tòrr de thachartasan Fèis Rois – nam measg fèisean òigridh agus inbhich, sàr chlasaichean, cuairt nan cèilidhean agus iomadach pròiseact eile. Tha e […]

Lorraine Aburrow

Tha Lorraine air leth toilichte a bhith a’ tilleadh gu Fèis Rois mar Mhanaidsear Oifis is Ionmhais. Dh’ fhàg i a’ bhuidheann ann an 2007 airson a triùir chloinne a thogail agus obrachadh ann an companaidh an teaghlaich. Tha a’ chlann a-nise san sgoil agus mar sin, tha i air a dòigh a bhith tilleadh […]

Crìsdean Gamauf

An dèidh dha a bhith air Cuairt Cèilidh Fèis Ròis fhad ‘s a bha e a’ toirt a-mach ceum ciùil às Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, thàinig Crisdean an luib sgioba na Fèise ann an 2017, mar cho-òrdanaiche na Cuairt Cèilidh. An-dràsta tha e ag obair na cho-òrdanaiche neo-cheangailte air cothroman cluiche agus taisbeanaidh […]

Ruairidh Gollan

http://feisrois.org/wp-content/uploads/2019/03/Photo-by-Christian-Gamauf.jpg

Tha Ruairidh an-dràsta a’dèanamh ceum ann an Ceòl aig Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean. Tha e a’cluiche a’bhogsa agus an fhìdhill. Tha e air fàs suas le Fèis Rois agus tha e air pàirt a ghabhail ann an Cèilidh air Chuairt agus ann am pròiseactan eile mar Càirdean is Coimhearsnachd agus The Boy & […]

Fiona Dalgetty

Bha Fiona fhèin a’ frithealadh Fèis Rois na h-òige agus thill i dhachaigh a Shiorrachd Rois sa Ghiblean 2009 airson obair mar cheannard a ghabhail. Bhon a dh’ fhàg i Oilthigh Dhùn Eideann tha i air dreuchd a thogail sna h-ealain ann an Alba. Ann an 2018 Chaidh a h-ainmeachadh air prògram rèidio Woman’s Hour […]

Marion Mackay

’S ann an urra ri Marion a tha cùisean ionmhasail na buidhne bho latha gu latha. Às dèidh dhi grunn bhliadhnaichean a chur seachad ag obair còmhla ris a’ chompanaidh iomairt ionadail mar neach-comhairleachaidh airson trèanadh ann an roinn na turasachd, thug Marion diofar obraichean co-comhairleachaidh a-mach agus i ag obair air a ceann fhèin, […]

Teya-Jean Bawden

Teya-Jean Bawden

Cheumnaich Teya-Jean bho Oilthigh Dhùn-Èideann ann an 2012 le MA ann an Litreachas Beurla agus ann an 2014, rinn i MSc ann an Sgrìobhadh Cruthachail. Dh’fhàs i air leth dèidheil air na h-ealain aig Taigh-cluich Eden Court far an robh i a’cuideachadh anns an roinn Chruthachail fad dà bhliadhna. Tràth ann an 2019, thill i […]

Lara McDonald

Tha Lara air a bhith ag obair ann an roinnean nan ealan agus a’ chiùil fad cha mhòr 30 bliadhna. Tha sgilean ionmholta agus tuigse aice air dè a tha a dhìth ann a bhith a’ leasachadh agus a’ cuir air chois pròiseactan, cuairtean, tachartasan agus bùithtean-obrach. Tha i air a bhith ag obair do […]

Rachael Duff

Tha Rachael na Manaidsear an Fhoghlaim aig Fèis Rois agus i a’ stiùireadh prògram sgoile na buidhne. Mus do thòisich i san dreuchd seo aig Fèis Rois san t-Sultain 2010, bha i na Stiùiriche Ealain aig Firefly Arts, companaidh ealain òigridh stèidhichte ann an Lodainn an Iar. Thòisich Rachael aig Firefly Arts air greis trèanaidh […]