Annie Grace

From humble beginnings in the Lochaber Junior Pipe band, Annie has become a renowned piper, singer, actor and educator. Over the last few decades, she has been involved in an enormous variety of projects and performances, that have seen her travel worldwide, including performing with Sting in his musical ‘The last Ship’ and most recently […]

Ali Levack

BBC Radio Scotland’s Young Traditional Musician of the Year for 2020, Ali specialises in piping and whistles and has been immersed in Scottish traditional music since the age of nine when a family friend started teaching him the pipes. Ali spent 4 years at the National Centre of Excellence for Traditional Music in Plockton before […]

Cathal McConnell

Cathal McConnell is one of traditional music’s true legends. As a founder of Boys of the Lough he has taken Irish music round the world, touring the US countless times and entertaining audiences with his sweetly sung ballads, his lightly worn virtuosity on flute and tin whistle and his inimitable drolleries.

Graeme Armstrong

For the past three years Graeme Armstrong, a singer and guitarist from the Scottish Borders, has been performing at world leading festivals including, Cambridge Folk Fesitval, Denmark’s Tønder, WOMAD UK, Chile and Las Palmas, the Philadelphia Folk Festival, Celtic Colours, Milwaukee Irish Festival and 3 successive outings at Glasgow’s Celtic Connections with the band Talisk. […]

Emily Nic a’ Ghobhainn

Tha a’ bhan-seinneadair is a’ bhana-cheòladair Emily Nic a’Ghobhainn, a rugadh ann an Dùn Phris is a choisinn iomadh duais, air a dhol air chuairt air feadh an t-saoghail a’ gabhail measgachadh de dh’òrain san t-seann nòs is na rinn i fhèin. Mar ’Nic a’Ghobhainn agus MacIllFhinnein’ bidh i ag obair sa mhòr-chuid còmhla ris […]

Raonaid Ní hÉir

Tha Raonaid Ní hÉir air còig clàir a chur a-mach a fhuair moladh mòr is an-dràsta tha i a’ cluich còmhla ri s a’ghiotàraiche Ron Jappy.  Ainmeil air feadh an t-saoghail, tha Raonaid air cluich is air teagasg air feadh nan Stàitean Aonaichte, Sealainn Nuadh, Iapàn, an Ruis agus an Ròinn-Eòrpa agus tha na seiseanan-obrach […]

Jenn Butterworth

Tha Jenn Butterworth air tè de na giotàraichean dual-cheòl as ainmeile ann an saoghal ceòl acùstach Bhreatainn. Ann an 2019, chaidh tiotal Ceòladair na Bliadhna a bhuileachadh oirre le Duaisean Dual-cheòl na h-Alba, agus chaidh a h-ainmeachadh airson an tiotail cheudna ann an Duaisean Dual-cheòl BBC Radio 2. A’fuireach ann an Glaschu tha i na […]

Liz Ní Cearbhaill

‘S e ban-fhìdhlear, -chumadair is neach-ealain clàraidh Èireannach a tha ann an Liz Ní Cearbhaill. ‘S i a’ chiad cheòladair Èireannach-Aimearaganach a chiadh ainmeachadh airson Grammy, agus a’ chiad chumadair-ciùil a rugadh sna Stàitean a fhuair urram Cumadóir TG4, an duais dual-chiùil as cudromaiche ann an Èirinn. Tha i air a bhith air chuairt na […]

Corrina Hewat

Tha Corrina Hewat na ban-seinneadair, -chlàrsair, -chumadair, -stiùiriche is na smuainiche  mòr Albannach. Ga meas air tè den luchd-ciùil Albannach as  tionnsgalaiche, tha i air cluich còmhla ri caochladh chòmhlain feadh nam 25 bliadhnaichean mu dheireadh.

Ian Lowthian

‘S ann às na Crìochan a tha Iain far am bi e ag obair na cheòladair, na chumadair agus na fhear-teagaisg. Rinn e greiseag ann an Lunnainn ann an Acadamaidh Rìoghail a’ Chiùil o chionn mòran bhliadhnaichean far an tug e a-mach ceum ann am bogsa-ciùil. Bhon uair sin tha e air a bhith ag […]

Raonaid Nic an Fhùcadair

Tha Raonaid Nic an Fhùcadair na seinneadair, òranaiche agus rianadair-ciùil, stèidhichte aig cridheLoch Abair ann air taobh siar na Gàidhealtachd. Ceart cho math a’ seinn sa Ghàidhlig is sa Bheurla,chuir i eòlas air an traidisean Ghàidhealach nuair abha i òg, às dèidh dhan teaghlach aige dol, bhoSiorrachd Lincoln Shasainn, a dh’fhuireach ann am baile beag […]

Conal MacDonnchadha

‘S e pìobaire à Poll Iù ann an Ros an Iar a tha ann an Conal MacDonnchadha. Fo bhuaidh an dà chuid àraich Albannaich agus a dhualchais Èireannaich, bidh Conal a’ seinn na pìob-uilne  a bharrachd air a’ phìob-mhòir is pìob nan crìochan, an fhìdeag is an duiseal. Leasaich Conal a chuid chiùil tro sheachdainean […]

Gary West

‘S e fear-ciùil, craoladair agus sgoilear a tha ann an Gary West a tha air a bhith gu math trang ann an rannsachadh is cluich cultar Albannach fad còrr is deich bliadhna fichead. ‘S e fear an taighe Pipeline air BBC Radio Scotland, agus chòrd e ris glan a bhith air ballrachd fhaighinn ann an […]

Laura Wilkie

‘S e ban-fhidhlear à Baile Dhubhthaich ann an Siorrachd Rois a tha ann an Laura Wilkie. Tha nòs air leth aice a tha freumhaichte ann an dualchas  na fìdhlearachd Gàidhealaich ach le buaidh bho fharsaingeachd eugsamhail bhon a h-uile gnè ciùil. Tha Laura air a bhith air chuairt air feadh an t-saoghail ann an grunn […]

Ingrid NicEanraig

Tha Ingrid NicEanraig, a’ bhan-chlàrsair/an neach-piana, ”na neach-chiùil barraichte, is na sàr-chluicheadair a thaobh mothachadh.” Le còrr is 25 bliadhna de dh’eòlas aice air ceòl dualchasach, am measg a cliù ann am foghlam, tha teagasg air BA Gàidhlig is Ceòl OIGE aig Sàr-Ionad Nàiseanta an Dual-chiùil. Bidh i a’ cluich còmhla ri Iain MacPhàrlain a […]

Iain MacPhàrlain

Tha Iain MacPhàrlain air fear de na fìdhlearan as fheàrr ann an nòs fìdhlearachd nan Garbh-chrìochan. Na bheatha-obrach fhada bha e sa chiad shreath de chòmhlan fìdhlearachd Blazing Fiddles, air chuairt còmhla ri Boys of the Lough agus a’ cluich còmhla ri Iain Dòmhnallach nan dithist. An-dràsta bidh e a’ cluich còmhla ri Còmhlan Cèilidh […]

Wendy Weatherby

Wendy Weatherby is a cellist, singer and composer from Edinburgh, Scotland. After graduating from The Royal Scottish Academy of Music and Drama in 1983, she embarked on a career involving performing and teaching, singing and playing in both traditional Scottish and Jazz bands.

Innes Watson

Innes Watson, from Glasgow, is an award-winning multi-instrumentalist with over ten years of contemporary and traditional Scottish music performance, recording, teaching and producing experience. He grew up in the Scottish Borders in very supportive musical surroundings encouraging an extremely eclectic mix of skills, abilities, interests and accolades that combine to make Innes one of the […]

Wendy Stewart

Wendy Stewart is a leading Scottish harper, a critically acclaimed, world class performer who connects with the listener at a deep musical level and a renowned teacher who coaxes the budding musician out of the hesitant beginner. Her musical commitment is both to make traditional harp accessible to all and to explore her own musical […]