Alex Urquhart-Taylor

’S e pìobaire agus stiùiriche companaidh eadar-lìn a tha ann an Alex. Tha e cuideachd air bòrd coimhearsnachd pròiseact ath-nuadhachail. Nuair a bha Alex òg, bhiodh e a’ gabhail pàirt ann an tòrr de thachartasan Fèis Rois – nam measg fèisean òigridh agus inbhich, sàr-chlasaichean, Cèilidhean air Chuairt agus iomadach pròiseact eile. Tha e a’ cumail a-mach gu bheil na rinn e tro na bliadhhnaichean air leth cudromach dhan tuigse agus dhan spèis a tha aige do cheòl, do chànan is do chultar na h-Alba. Tha e an dòchas le bhith na phàirt den bhòrd, gun cuidich e le bhith dèanamh cinnteach gu faigh tòrr a bharrachd dhaoine na h-aona chothroman ‘s a fhuair e fhèin. 

Thòisich e air a’ Bhòrd san t-Samhain 2020

To top