Ali Levack

Ceilidh Trail 2010, 2012

B’ e Ali Ceòladair Òg Traidiseanta na Bliadhna aig BBC Radio Scotland ann an 2020. Bidh e a’ pìobaireachd agus a’ seinn na fìdeig agus tha ùidh air a bhith aige ann an ceòl traidiseanta Albannach bho bha e naoi bliadhna a dh’aois nuair a thòisich caraid teaghlaich a’ teagasg na pìoba dha. Chuir Ali seachad ceithir bliadhna ann an Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd mus deach e do Chonservatoire Rìoghail na h-Alba. Rè na h-ùine seo, chum e dlùth-cheangal ris an Fhèis. O chionn ghoirid, chuir e a-mach clàr leis an triùir aige, Project Smok.  

To top