Catrìona Price

Tha Catriona Price na banfhìdhlear a chruthaicheas ceòl, is bha i na h-oileanach ann an Acadamaidh Rìoghail a’ Chiùil agus ann an Colaiste a’ Chiùil Rìoghail mu Thuath, an dèidh dhi làithean a h-òige a chur seachad ann an seiseanan ciùil Arcach. Tha i na ball den chòmhlan dithist Twelfth Day agus den dual-chòmhlan Fara is bidh i a’ dol timcheall an t-saoghail còmhla ris an dà chòmhlan sin.

To top