Chloë Bryce

Ceilidh Trail 2015 – 2016

Thogadh Chloë Bryce air a’ Ghàidhealtachd is tha i air a comas ciùil traidiseanta a leasachadh tro bhith an lùib na Fèise. Lean i oirre le fìdheall agus òrain Ghàidhlig ann an Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd sa Phloc. Tha buaidh aig seann phuirt agus òrain mu chultar na Gàidhealtachd air a’ cheòl aice agus tha ùidh aice ann a bhith a’ cleachdadh a cruthachalachd fhèin. Tha i air fàs ainmeil mar chumadair-ciùil agus cluinnear mòran de na fuinn aice ann an seiseanan ann an Glaschu. Tha Chloë air a bhith air chuairt air feadh Bhreatainn a’ cluich aig tachartasan leithid Celtic Connections, Cambridge Folk Festival agus Sidmouth Folk Festival. Cuideachd, tha i air cluich gu h-eadar-nàiseanta aig Festival Interceltique de Lorient, Fèis Eadar-Nàiseanta  Celtic Colours agus the Fèis Nàiseanta Cheilteach Astràilia. 

To top