Conal MacDonnchadha

‘S e pìobaire à Poll Iù ann an Ros an Iar a tha ann an Conal MacDonnchadha. Fo bhuaidh an dà chuid àraich Albannaich agus a dhualchais Èireannaich, bidh Conal a’ seinn na pìob-uilne  a bharrachd air a’ phìob-mhòir is pìob nan crìochan, an fhìdeag is an duiseal.

Leasaich Conal a chuid chiùil tro sheachdainean teagaisg Fèis Rois, chaidh e do Sàr-Ionad Nàiseanta an Dual-chiùil sa Phloc agus cheumnaich e le Urram Ìre a h-Aon bho Chonservatoire Rìoghail na h-Alba.

An dèidh dha Duais Dhualchasach na h-Òigridh a ghlèidheadh mar phàirt den triùir aig Mischa Nic a’ Phearsain, lean Conal air ag obair an dà chuid còmhla ri luchd-ciùil ùr is aithnichte, leithid Breabach, Donnchadh Siosal, Cara Dhiolún agus còmhlan Phòil MhicCionaoith is bidh e a’ cumadh is a’ cluich ceòl còmhla ris a’ chòmhlan innleachdach dual-cheòl/dealanach Inyal.

To top