Conal McDonagh

Conal McDonagh

Ceilidh Trail 2011 – 2013

‘S e pìobaire à Poll Iùbh air Taobh Siar Rois a tha ann an Conal McDonagh. Tha buaidh air a bhith air ceòl Chonail bho àrach ann an Alba agus bho a dhualchas Èireannach. Bidh Conal a’ seinn na pìoba uilleann Èireannach a bharrachd air a’ phìob-mhòir agus pìob nan Crìochan, an fhìdeag agus an duiseal. Dh’ ionnsaich e ann an Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd is thug e a-mach Ceum sa Chiad Rang le Urram bho Chonservatoire Rìoghail na h-Alba. Tha Conal air cluich air feadh an t-saoghail le caochladh chòmhlain agus chuirmean. Bidh e fhathast ag obair còmhla ri luchd-ciùil ùr agus stèidhichte, nam measg Donnchadh Siosal, Cara Dillon agus The Paul McKenna Band. Bidh Conal a’ dèanamh ceòl agus a’ cluich còmhla ris a’ chòmhlan ùr, Inyal.  

To top