Crìsdean Gamauf

An dèidh dha a bhith air Cuairt Cèilidh Fèis Ròis fhad ‘s a bha e a’ toirt a-mach ceum ciùil às Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, thàinig Crisdean an luib sgioba na Fèise ann an 2017, mar cho-òrdanaiche na Cuairt Cèilidh. An-dràsta tha e ag obair na cho-òrdanaiche neo-cheangailte air cothroman cluiche agus taisbeanaidh gu nàiseanta agus eadar-nàiseanta. A thuilleadh air an obair aige le Fèis Rois tha e a’ toirt a-mach ceum maighstireachd ann an Co-ionannachd agus Còirichean a’ Chinne-Daonna aig Oilthigh Ghlaschu. Bidh e ag obair gu saor-thoileach airson LGDT Òigridh na h-Alba.

To top