Dàibhidh Green

Bha Dàibhidh ag obair ann an caochladh raointean poblach, prìobhaideach is saor-thoileach fhad ‘s a bha e a’ togail gnothachas fhàrdaichean-còmhnaidh air a’ chroit aige. Bha Dàibhidh sa chathair air Buidheann Ceòl-ionnstramaidean Riaghaltas na h-Alba a mhol sgur a chur chìsean air oideas ciùil airson deuchainnean sgoile. Tha e na chùl-taic làidir airson iomadach cothrom a bha gu leas a theaghlaich fhèin, a’ cuideachadh leotha chun an cinn-uidhe. A-nis is e na inbheach-ionnsachaidh dìleas aig an Fhèis, tha Dàibhidh an dòchas le bhith ag èisteachd ri is ag ionnsachadh bho sgioba Fèis Rois, gur urrainn dha luach a chur riutha ann an dòigh thogarrach chruthachail.

Thòisich e air a’ Bhòrd san Dùbhlachd 2023

To top