Don Esson

Bha saoghal fada aig Don ann am foghlam agus tha e air obair air feadh a’ chinn a tuath. Thòisich e air obair ann an Acadamaidh Inbhir Pheofharain mar fhear-teagaisg eachdraidh. San 12 bhliadhna mu dheireadh tha e air a bhith na àrd-threòraiche aig Comhairle na Gàidhealtachd, mu dheireadh na Mhanaidsear Ceàrnaidh Foghlaim is Ionnsachaidh. Am measg a dhleasdanasan ron sin bha stiùireadh innleachdach air foghlam sa Cheàrnaidh an Iar, leasachadh càileachd,  co-ionannachd is iomadachd, agus luchd-cùraim òg. Bha ùidh aige fad a bheatha ann an eachdraidh, ceòl, ealain is cànainean na h-Alba. Tha seo a’ toirt a-steach ùidh phearsanta ann an taic ri fòghlam, ceòl is cultar Gàidhlig. Tha Don toilichte an cothrom fhaighinn taic a chumail ris a’ chloinn is ris an òigridh againn san dreuchd ùr seo.

Thòisich e air a’ Bhòrd san Dùbhlachd 2023

To top