Eilidh Forsyth, Gaelic Officer, Fèis Rois

Eilidh Forsyth

Tha Eilidh air a dòigh tòiseachadh le Fèis Rois bhon t-Sultain 2023 mar Oifigear Gàidhlig pairt-ùine. Cheumnaich Eilidh bho Oilthigh Obar Dheathain ann an 2023 le MA ann an Gàidhlig. Bidh Eilidh ag obair ann am poileasaidh agus planadh, rud a chòrd rithe nuair a bha i aig an oilthigh. Mar a’ chiad obair aca ann an saoghal na Gàidhlig, tha Eilidh a’ coimhead air adhart ri bhith ag ionnsachadh mu cho cudromach sa tha Gàidhlig aig Fèis Rois agus na sgilean ùra a leasaicheas i bhon fheadhainn a tha timcheall oirre. A bharrachd air a’ Ghàidhlig, bidh Eilidh gu tric a’ coimhead spòrs beò, gu sònraichte teanas, a’ leaughadh leabhar math, a’ dol air làithean-saora no a’ cluich na pìoba.

To top