Fiona Callum

’S i Fiona aon den phrìomh luchd-cunntais aig Comhairle na Gàidhealtachd, agus ron obair sin chuir i bliadhna seachad ag obair ann an Sydney, Astràilia agus bha i ag obair aig EY ann an Inbhir Nis ron sin. Dh’ionnsaich Fiona an fhidheall san sgoil agus bha i na ball de dh’iomadh còmhlan cèilidh agus còisir sgoile aig Acadamaidh Chùil Lodair, agus bidh i a-nis a’ cluich le Còmhlan Fhìdhlearan Inbhir Nis bho àm gu àm agus bidh i mar as trice a’ gabhail pàirt anns a’ Chuirm Fhìdhlearachd aca gach bliadhna. Tha ùidh mhòr aice ann an iomadach seòrsa ciùil leithid ceòl traidiseanta, tuath-cheòl agus ‘bluegrass’ agus tha e a’ fìor chòrdadh rithe a bhith a’ dol gu tachartasan le ceòl beò air a’ Ghàidhealtachd.

Thòisich i air a’ Bhòrd san Lùnastal 2017

To top