Iain MacPhàrlain

Tha Iain MacPhàrlain air fear de na fìdhlearan as fheàrr ann an nòs fìdhlearachd nan Garbh-chrìochan. Na bheatha-obrach fhada bha e sa chiad shreath de chòmhlan fìdhlearachd Blazing Fiddles, air chuairt còmhla ri Boys of the Lough agus a’ cluich còmhla ri Iain Dòmhnallach nan dithist. An-dràsta bidh e a’ cluich còmhla ri Còmhlan Cèilidh Ghleann Fhionnain agus a’ teagasg aig Sàr-Ionad Nàiseanta an Dual-chiùil.

To top