Tha Lara air a bhith ag obair ann an roinnean nan ealan agus a’ chiùil fad cha mhòr 30 bliadhna. Tha sgilean ionmholta agus tuigse aice air dè a tha a dhìth ann a bhith a’ leasachadh agus a’ cuir air chois pròiseactan, cuairtean, tachartasan agus bùithtean-obrach. Tha i air a bhith ag obair do dh’iomadach buidheann leithid Faultline Festival (Inbhir Nis), Capercaillie, Showcase Scotland, Hi-arts, Traverse Theatre, Dogstar Theatre, Aly Bain & Phill Cunningham, Blas, Blazin’ in Beauly, Firefly Productions & Eden Court Theatre.