Marion Mackay

’S ann an urra ri Marion a tha cùisean ionmhasail na buidhne bho latha gu latha. Às dèidh dhi grunn bhliadhnaichean a chur seachad ag obair còmhla ris a’ chompanaidh iomairt ionadail mar neach-comhairleachaidh airson trèanadh ann an roinn na turasachd, thug Marion diofar obraichean co-comhairleachaidh a-mach agus i ag obair air a ceann fhèin, nam measg rinn i obair còmhla ris a’ choimhearsnachd ionadail aice fhèin mar Neach-comhairleachaidh airson Leasachadh Eaconamach na Coimhearsnachd. Cuideachd, thug i taic do bhuidhnean beaga air feadh Siorrachd Rois gus planadh a dhèanamh airson nam buidseatan is na h-obrach aca. Tha Marion air Teisteanas ann an Sgilean Stiùiridh agus Dioplòma ann an Riaghladh Ionmhas Ghnothachasan Beaga a thoirt a-mach.

To top