Raonaid Nic an Fhùcadair

Tha Raonaid Nic an Fhùcadair na seinneadair, òranaiche agus rianadair-ciùil, stèidhichte aig cridheLoch Abair ann air taobh siar na Gàidhealtachd. Ceart cho math a’ seinn sa Ghàidhlig is sa Bheurla,chuir i eòlas air an traidisean Ghàidhealach nuair abha i òg, às dèidh dhan teaghlach aige dol, bhoSiorrachd Lincoln Shasainn, a dh’fhuireach ann am baile beag Ceann Loch Iù, air Taobh Siar Rois. B’ ian tidsear aice an-sin, Meg NicIllEathain, a chuir ìmpidh oirre seinn air an àrd-ùrlar, sa chiad dol a-mach, is i an sàs san t-siostam-leasachadh do luchd-ealain Gàidhealach–co-fharpaisean nam MòdanIonadail is coileanaidhean aig cèilidhean na sgìre. Gu tric an sàs ann am Fèis Rois, o bha i òg bha iriamh beò-ghlacte le òrain, cànan is cultar nan Gàidheal.

To top