http://feisrois.org/wp-content/uploads/2019/03/Photo-by-Christian-Gamauf.jpg

Ruairidh Gollan

Tha Ruairidh an-dràsta a’dèanamh ceum ann an Ceòl aig Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean. Tha e a’cluiche a’bhogsa agus an fhìdhill. Tha e air fàs suas le Fèis Rois agus tha e air pàirt a ghabhail ann an Cèilidh air Chuairt agus ann am pròiseactan eile mar Càirdean is Coimhearsnachd agus The Boy & the Bunnet. Chaidh e gu Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd agus tha e a’cluiche leis a’chòmhlan Gizzen Briggs. Tha e cuideachd an-sàs ann an Sutherland Sessions. Mar sin, tha eòlas gu math farsaing aig Ruairidh air cèòl ann an Alba agus cuidichidh sin e ann a bhith a’brosnachadh leudachadh a bharrachd aig Fèis Rois.

Thòisich e air a’ Bhòrd sa Chèitean 2018

To top