Tom Boyd

Tòmas Bòideach

Tha ceangal air a bhith aig Tòmas ri Fèis Rois còrr is 15 bliadhna. Na mheasg bha mòran spòrs teaghlaich is pearsanta, ach cuideachd co-obrachadh tron obair aige còmhla ri feadhainn a bha ann an cùram. Tha ùidh shònraichte aige ann an dòighean mac-meanmnach air cothroman piseach is atharrachaidhean a chruthachadh do dhaoine a tha ‘air an oir’ nar coimhearsnachdan. Tha e air obair o chionn fichead bliadhna air a’ Ghàidhealtachd is eile còmhla ri clann, òganaich is teaghlaichean a bha ann an cùram. Tha e a’ fuireach san Eilean Dubh agus ag obair aig a’ Ghealltanas Alba.

Thòisich e air a’ Bhòrd san Dùbhlachd 2023

To top