Karen Oakley, Gaelic Officer

Karen Oakley

Tha Karen air a dòigh tòiseachadh le Fèis Rois bhon t-Sultain 2022 mar Oifigear Gàidhlig na buidhne. On a bha I 5 bliadhna a dh’ aois, tha na Fèisean air a bhith na pàirt mòr de bheatha Karen. Chleachd I fhèin bhith a’ frithealadh nam Fèisean mar chom-pàirtiche agus a’ cuideachadh a màthair agus daoine eile air comataidh Fèis na h-Òige  le sgioblachadh (neo a’ feuchainn a bhith cuideachail co-dhiù!) Na inbheach, bha I a’ teagasg, agus bha sia bliadhna sona aice ag obair aig Fèisean nan Gàidheal far an robh I a’ cumail taic do chomataidhean Fèise agus a’ stiùireadh pròiseactan òigridh. Na obair, bidh Karen a’ planadh agus a’ stiùireadh iomairtean a chuidicheas luchd-obrach, oidean Fèis Rois agus òigridh a bhith a’ togail is a’ bruidhinn na Gàidhlig. Am measg a cur-seachadan, ‘s toil leatha a bhith a’ cluich na pìoba bige agus a’ seinn a’ snàmh agus a’ còcaireachd do theaghlach is caraidean. 

Karen joined Fèis Rois in September 2022 as the team’s first Gaelic Officer. She has been involved with the Fèis movement from an early age and has supervised and taught at various Fèisean. Karen was previously a Development Officer at Fèisean nan Gàidheal, supporting a portfolio of Fèisean and co-ordinating youth projects. In her role at Fèis Rois, Karen plans and delivers initiatives to help support the learning and use of Gaelic amongst Fèis Rois staff, tutors and youngsters. Outside work, Karen enjoys playing the small pipes and singing, swimming and cooking for friends and family.

To top