Pròiseactan

We enable people of all ages to access, participate in and enjoy the traditional arts through a diverse programme of activities in Ross & Cromarty, across Scotland and beyond.

Fèis Rois commissioned fiddler Iain Fraser to record an album, Gneiss, to celebrate the 30th anniversary of Fèis Rois nan Inbheach (Adult Fèis Rois)

Sùil San Fhairsaingeachd

‘S e prògram deuchainn nàiseanta a tha ann an Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd a chuireas air bhonn lìonra de luchd-ealain, de chomainn is

Thank you to everyone who joined us for our second Virtual Fèis Rois Weekend from 30th April to 3rd May 2021. We were delighted to see old faces and new ones too. It was wonderful

Cothrom ann a bhith nad neach-ciùil air chuairt ma nì thu deuchainn-chiùil airson ar Cèilidh air Chuairt

A collaboration between Fèis Rois and Nature Scot to encourage young people to write new Gaelic songs inspired by contemporary environmental themes and nature.

Bringing Gaelic and Scots songs, music-making activities, and traditional stories to primary school pupils in their homes during lockdown.

Bu toigh le Fèis Rois agus Dualchas Nàdair na h-Alba fiathachadh a thoirt do luchd-ciùil, ge bith dè an seòrsa ciùil sa bheil iad an sàs, ceòl neo òran ùr a chruthachadh mar

Under Canvas at Eden Court. Live performances throughout the summer.

Fèis Rois has released a double album featuring music from former Ceilidh Trail participants to mark the 21st anniversary of the project.

Am pròiseact againn còmhla ris an fhìdhlear Donnchadh Siosalach far an robhar a’ rannsachadh stuthan tasglainne, a’ dèanamh fhilmichean, a’ sgrìobhadh ceòl agus ga

’S e a th’ ann an Òrain bhon Àird a Tuath, pròiseact com-pàirteach le diofar mheadhanan ealain a bhios Fèis Rois is Moniack Mhor a’ cur air dòigh.

Ann an com-pàirt ri HMP Inbhir Nis, tha sinn a’ cur prògram ionnsachaidh is trèanaidh air dòigh airson daoine sa phrìosan is na teaghlaichean aca.

An ceòl a bharantaich sinn le Lauren NicColla stèidhichte air beatha is fàidheadaireachd Choinnich Odhair

Bidh sinn ag obair leis a’ bhuidheann-charthannais sgoinneil seo gus clann ann an Romàinia a chuideachadh aig a bheil duilgheadasan claisneachd is fradhairc

© Fèis Rois 2022. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.