Pròiseactan

We enable people of all ages to access, participate in and enjoy the traditional arts through a diverse programme of activities in Ross & Cromarty, across Scotland and beyond.

In partnership with Historic Environment Scotland, we are offering young Gaelic speakers the chance to attend a free songwriting weekend with Mischa Macpherson in February.

Tha Gneiss a-nise ri cheannach air Bandcamp! 

Dh’fhaighnich Fèis Rois air an fhìdhlear Iain Friseal cd a chlàradh (air a bheil Gneiss) airson comharrachadh

Ann an com-pàirt ri HMP Inbhir Nis, tha sinn a’ cur prògram ionnsachaidh is trèanaidh air dòigh airson daoine sa phrìosan is na teaghlaichean aca.

Cothrom ann a bhith nad neach-ciùil air chuairt ma nì thu deuchainn-chiùil airson ar Cèilidh air Chuairt

Sùil San Fhairsaingeachd

‘S e prògram deuchainn nàiseanta a tha ann an Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd a chuireas air bhonn lìonra de luchd-ealain, de chomainn is

Thank you to everyone who joined us for our second Virtual Fèis Rois Weekend from 30th April to 3rd May 2021. We were delighted to see old faces and new ones too. It was wonderful

Seall air ar goireas ùr – leabhar-òran digiteach – agus cluinnidh is togaidh sibh òrain Ghàidhlig ùra a sgrìobh òigridh mun àrrainneachd is mun nàdar mun cuairt orra.

Bringing Gaelic and Scots songs, music-making activities, and traditional stories to primary school pupils in their homes during lockdown.

Fèis Rois has released a double album featuring music from former Ceilidh Trail participants to mark the 21st anniversary of the project.

Bu toigh le Fèis Rois agus Dualchas Nàdair na h-Alba fiathachadh a thoirt do luchd-ciùil, ge bith dè an seòrsa ciùil sa bheil iad an sàs, ceòl neo òran ùr a chruthachadh mar

Under Canvas at Eden Court. Live performances throughout the summer.

Am pròiseact againn còmhla ris an fhìdhlear Donnchadh Siosalach far an robhar a’ rannsachadh stuthan tasglainne, a’ dèanamh fhilmichean, a’ sgrìobhadh ceòl agus ga

’S e a th’ ann an Òrain bhon Àird a Tuath, pròiseact com-pàirteach le diofar mheadhanan ealain a bhios Fèis Rois is Moniack Mhor a’ cur air dòigh.

An ceòl a bharantaich sinn le Lauren NicColla stèidhichte air beatha is fàidheadaireachd Choinnich Odhair

Bidh sinn ag obair leis a’ bhuidheann-charthannais sgoinneil seo gus clann ann an Romàinia a chuideachadh aig a bheil duilgheadasan claisneachd is fradhairc