• International

    • Commissions

    • Showcasing

    • Partnerships

 • Book Courses
 • Language

Pròiseactan

We enable people of all ages to access, participate in and enjoy the traditional arts through a diverse programme of activities in Ross & Cromarty, across Scotland and beyond.

Fèis Rois has released a double album featuring music from former Ceilidh Trail participants to mark the 21st anniversary of the project.

Bringing Gaelic and Scots songs, music-making activities, and traditional stories to primary school pupils in their homes during lockdown.

Bu toigh le Fèis Rois agus Dualchas Nàdair na h-Alba fiathachadh a thoirt do luchd-ciùil, ge bith dè an seòrsa ciùil sa bheil iad an sàs, ceòl neo òran ùr a chruthachadh mar phàirt den fharpais mhòir nàiseanta ‘Air Ghleus le Nàdar’.

Under Canvas at Eden Court. Live performances throughout the summer.

Cothrom ann a bhith nad neach-ciùil air chuairt ma nì thu deuchainn-chiùil airson ar Cèilidh air Chuairt

Am pròiseact againn còmhla ris an fhìdhlear Donnchadh Siosalach far an robhar a’ rannsachadh stuthan tasglainne, a’ dèanamh fhilmichean, a’ sgrìobhadh ceòl agus ga chluich beò.

Tha sinn air obair a dhèanamh ann an Ear-thuath na h-Alba gus pròiseactan ceòl traidiseanta a lìbhrigeadh a bha air an dealbh a dh’aona-ghnothach gus frithealadh air daoine òga aig a bheil feumalachdan taice a bharrachd, clann aig ìre nan tràth-bhliadhnaichean, sgoilearan P6/7 agus sgoilearan àrd-sgoile.

Thairis air 16 seachdainean, bha sia clasaichean (sgoil-àraich gu P2) ann an sgìre dhùthchail Shrath Glais ag obair còmhla ri Lilian Ros, sgeulaiche is seinneadair proifeiseanta ann an Albais, agus tha i cuideachd na neach-ciùil traidiseanta proifeiseanta.

’S e a th’ ann an Òrain bhon Àird a Tuath, pròiseact com-pàirteach le diofar mheadhanan ealain a bhios Fèis Rois is Moniack Mhor a’ cur air dòigh.

Ann an com-pàirt ri HMP Inbhir Nis, tha sinn a’ cur prògram ionnsachaidh is trèanaidh air dòigh airson daoine sa phrìosan is na teaghlaichean aca.

An ceòl a bharantaich sinn le Lauren NicColla stèidhichte air beatha is fàidheadaireachd Choinnich Odhair

Bidh sinn ag obair leis a’ bhuidheann-charthannais sgoinneil seo gus clann ann an Romàinia a chuideachadh aig a bheil duilgheadasan claisneachd is fradhairc

© Fèis Rois 2021. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.