Pròiseactan

We enable people of all ages to access, participate in and enjoy the traditional arts through a diverse programme of activities in Ross & Cromarty, across Scotland and beyond.

Sùil San Fhairsaingeachd

‘S e prògram deuchainn nàiseanta a tha ann an Co-chomann Cultar na Gàidhealtachd a chuireas air bhonn lìonra de luchd-ealain, de chomainn is de choimhearsnachdan ag obair còmhla airson diofar deimhinne a chruthachadh gu h-ionadail is gu nàiseanta mar fhreagairt air Cobhad-19.

Fèis Rois has released a double album featuring music from former Ceilidh Trail participants to mark the 21st anniversary of the project.

Bringing Gaelic and Scots songs, music-making activities, and traditional stories to primary school pupils in their homes during lockdown.

Bu toigh le Fèis Rois agus Dualchas Nàdair na h-Alba fiathachadh a thoirt do luchd-ciùil, ge bith dè an seòrsa ciùil sa bheil iad an sàs, ceòl neo òran ùr a chruthachadh mar phàirt den fharpais mhòir nàiseanta ‘Air Ghleus le Nàdar’.

Under Canvas at Eden Court. Live performances throughout the summer.

Cothrom ann a bhith nad neach-ciùil air chuairt ma nì thu deuchainn-chiùil airson ar Cèilidh air Chuairt

Am pròiseact againn còmhla ris an fhìdhlear Donnchadh Siosalach far an robhar a’ rannsachadh stuthan tasglainne, a’ dèanamh fhilmichean, a’ sgrìobhadh ceòl agus ga chluich beò.

Tha sinn air obair a dhèanamh ann an Ear-thuath na h-Alba gus pròiseactan ceòl traidiseanta a lìbhrigeadh a bha air an dealbh a dh’aona-ghnothach gus frithealadh air daoine òga aig a bheil feumalachdan taice a bharrachd, clann aig ìre nan tràth-bhliadhnaichean, sgoilearan P6/7 agus sgoilearan àrd-sgoile.

© Fèis Rois 2021. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.