Club na Fèise

‘S e pròiseact ùr is spòrsail a th’ ann an Club na Fèise a tha a’ toirt chothrom do chlann is daoine òga ann am Baile Dhubhthaich, Alanais agus Ulapul a bhith a’ cluich ceòl as dèidh na sgoile.

Bidh cothrom aig suas gu sia duine deug anns gach àite a bhith a’ tighinn airson seisean uair a thìde gu leth uair san t-seachdain às dèidh na sgoile.

Bidh dà neach-ciùil Fèis Rois a tha glè eòlach air teagasg a’ stiùireadh gach seisean. Bidh greim-bidh an-asgaidh ga ghabhail aig toiseach gach seisean agus an uair sin geamaichean ceolmhòr. Gach seachdain, bithear ag ionnsachadh mu dheidhinn ruitheam agus a’ seinn ‘s a cluich còmhla. Chan fheum eòlas a bhith air cluiche mar-tha agus bheir sinn ionnsramaidean seachad do dhuine sam bith le ùidh. Faodaidh clann aig a bheil ionnsramaidean a-staigh an toirt leotha.

Bidh sinn a’ ruith seiseanan an teirm-sa airson blasad a thoirt do dhaoine oga air na làithean a leanas:

Acadamaidh Alanais , BS7 – ÀS3 

Dimàirt anns an Stùidio Dràma | 3.45f – 5.15f 

 • Teirm 1: Dimàirt 29mh An Lùnastal – Dimàirt 3mh (6 seachdainean) 
 • Teirm 2: Dimàirt 24m An Dàmhair – Dimàirt 12mh An Dùbhlachd (8 seachdainean) 
 • Teirm 3: Dimàirt 16mh Am Faoilleach – Dimàirt 19th Am Màrt (10 seachdainean) 

Air latha in-sheirbheis Dimàirt 20mh Gearran cumaidh sinn Latha Fèis ann an Alanais an àite gnìomhan àbhaisteach Club na Fèis 

Bun-Sgoil Cnoc na Creige, BS3-BS6 

Dimàirt anns an t-seòmar-bìdh | 3f – 4.30f 

 • Teirm 1: Dimàirt 29mh An Lùnastal – Dimàirt 3mh (6 seachdainean) 
 • Teirm 2: Dimàirt 24m An Dàmhair – Dimàirt 12mh An Dùbhlachd (8 seachdainean) 
 • Teirm 3: Dimàirt 16mh Am Faoilleach – Dimàirt 19th Am Màrt (10 seachdainean) 

Air latha in-sheirbheis Dimàirt 20mh Gearran cumaidh sinn Latha Fèis ann am Baile Dhuthaich an àite gnìomhan àbhaisteach Club Fèis. 

Bun-Sgoil na Pàirce, BS4-BS7 

Diciadain ann an Seòmar a’ Bhogha-froise | 3f – 4.30f 

 • Teirm 1: Diciadain 30mh An Lùnastal – Diciadain 4mh An Dàmhair (6 seachdainean) 
 • Teirm 2: Diciadain 25mh An Dàmhair – Diciadain 13mh An Dùbhlachd (8 seachdainean) 
 • Teirm 3: Diciadain 17mh Am Faoilleach – Diciadain 20mh Am Màrt (10 seachdainean) 

Air latha in-sheirbheis Diciadain 21mh An Gearran cumaidh sinn Latha Feis ann an Inbhir Ghòrdain an àite gnìomhachd àbhaisteach Club Feis. 

Bun-Sgoil Ulapul 

Diluain anns an t-seòmar-chiùil | 3.35f – 5.15f 

 • Teirm 1: Diluain 28mh An Lùnastal – Diluain 2mh An Dàmhair (6 seachdainean) 
 • Teirm 2: Diluain 23mh An Dàmhair – Diluain 11th An Dùbhlachd (8 seachdainean) 
 • Teirm 3: Diluain 15mh Am Faoilleach – Diciadain 20mh Am Màrt (10 seachdainean) 

Air latha in-sheirbheis Diluain 19mh An Gearran cumaidh sinn Latha Fèis ann an Ulapul an àite gnìomhan àbhaisteach Club Feis.

Ma tha ceistean sam bith agad mu dheidhinn Club na Fèise, nach cuir thu fios air ar TJ – tj.bawden@feisrois.org.

To top