Club na Fèise

‘S e pròiseact ùr is spòrsail a th’ ann an Club na Fèise a tha a’ toirt chothrom do chlann is daoine òga ann am Baile Dhubhthaich, Alanais agus Ulapul a bhith a’ cluich ceòl as dèidh na sgoile.

Bidh cothrom aig suas gu sia duine deug anns gach àite a bhith a’ tighinn airson seisean uair a thìde gu leth uair san t-seachdain às dèidh na sgoile.

Bidh dà neach-ciùil Fèis Rois a tha glè eòlach air teagasg a’ stiùireadh gach seisean. Bidh greim-bidh an-asgaidh ga ghabhail aig toiseach gach seisean agus an uair sin geamaichean ceolmhòr. Gach seachdain, bithear ag ionnsachadh mu dheidhinn ruitheam agus a’ seinn ‘s a cluich còmhla. Chan fheum eòlas a bhith air cluiche mar-tha agus bheir sinn ionnsramaidean seachad do dhuine sam bith le ùidh. Faodaidh clann aig a bheil ionnsramaidean a-staigh an toirt leotha.

Bidh sinn a’ ruith seiseanan an teirm-sa airson blasad a thoirt do dhaoine oga air na làithean a leanas:

ACADAMAIDH ALANAIS:
C7 – AS3
Tuesdays in the Drama Studio | 3.45pm – 5.15pm
Tuesday 6th June
Tuesday 13th June
Tuesday 20th June
Tuesday 27th June
Sign up here

BUN-SGOIL CNOC NA CREIGE
C3 – C6
Tuesdays in the Canteen | 3pm – 4.30pm
Tuesday 30th May
Tuesday 6th June
Tuesday 13th June
Tuesday 20th June
Tha ar seiseanan aig Bun-sgoil Cnoc na Creige a-nis lan.

BUN-SGOIL NA PÀIRCE
C4-C7
Wednesdays in the Rainbow Room | 3pm – 4.30pm
Wednesday 31st May
Wednesday 7th June
Wednesday 14th June
Wednesday 21st June
Tha ar seiseanan aig Bun-sgoil na Pàirce a-nis lan.

BUN-SGOIL ULAPUL
C4-C7
Mondays in the Music Room | 3.35pm – 5.15pm
Monday 29th May
Monday 12th June
Monday 19th June
Monday 26th June
Sign up here

Ma tha ceistean sam bith agad mu dheidhinn Club na Fèise, nach cuir thu fios air ar TJ – tj.bawden@feisrois.org

To top