Cothroman

Tha Fèis Rois air a ruith le sgioba beag, diùlaidh a tha stèidhichte ann an Inbhir Pheofharain. Bho àm gu àm, bidh sinn a’ lorg luchd-obrach ùr no oidean agus luchd-taic airson ar cuideachadh le pròiseactan. Thèid cothroman a shanas an seo.

To top