Fìdhlearan Khiltearn

Bidh sinn a’ tabhainn bùthan-obrach mìosail do chluicheadairean-ciùil thraidiseanta ann an AS1-AS6. Tha na seiseanan an-asgaidh agus tha iad ag amas air cluicheadairean aig ìre eadar-mheadhanach is adhartach. ‘S e deagh chothrom a th’ ann a bhith ag ionnsachadh ceòl ùr, a bhith a’ toirt ur sgilean air aghaidh agus a bhith a’ coinneachadh le daoine ùra! Tha na bùitean-obrach a’ tachairt air a’ chiad Didòmhnaich de gach mìos ann an Ionad Coimhearsnachd Inbhir Pheofharain. Tha roghainn de dà bhuidheann, a-rèir d’ìre-cluiche an-dràsta:

Eadar-mheadhanach le Mike Vass | 12f – 2f
Bu chòir gu bheil thu cofhurtail a’ cluich farsaigneachd de chuspairean aig astar freagarrach agus gu bheil thu deiseil is deònach a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn co-sheirm, còrdan agus a bhith a’ cur seataichean còmhla.
Adhartach le Lauren MacColl | 12f – 4f
Bidh eòlas agad mar-thà a bhith a’ cluich air cuirm-ciùil agus bu chòir gum bi thu a’ faireachdainn cofhurtail a bhith a’ toirt seachad do bheachd don bhuidheann air a bhith a’ cur seataichean còmhla. Gheibh am buidheann an cothrom a bhith a’ cluiche aig tachartasan ann an Siorrachd Rois.

Cinn-latha:
5th March
2nd April
7th May
4th June

Nach cuir thu fios air Tj airson tuilleadh fiosrachaidh agus gus clàradh: tj.bawden@feisrois.org
To top