Cearcall Còmhraidh Gàidhlig

A bheil thu ag ionnsachadh na Gàidhlig? No a bheil thu ag iarraidh cothrom ga cleachdadh? Uill, nach tadhal thu air ar Cearcall Còmhraidh!

Bidh sinn a’ coinneachadh air a’ chiad Diluain de gach mìos eadar 6.30 – 7.30f thairis Zoom. Aig gach seisean, tha aoigh cuide rinn a bhios a’ bruidhinn air cuspair a tha iad fhèin air taghadh agus tha cothrom ceistean a chur orra is a’ cabadaich. ‘S e deagh chothrom a th’ ann airson a bhith a’ bruidhinn na Gàidhlig le aoigh is com-pairtichean tuigseach is taiceil. Oh agus tha na seiseanan an-asgaidh!

Airson clàradh ur d’ùidh anns na seiseanan seo, nach sgrìobh thu gu TJ.

Seiseanan san amharc

Diluain 6 Samhain 2023Raghnall Dòmhnallach

’S ann a Dùn Èideann a tha Raghnall agus, ged a chaidh e a thogail anns a’ bhaile, bha Gàidhlig san teaghlach air gach taobh is ’s i a’ Gàidhlig a’ chiad chànain aige. ’S e ceòladair agus dotair a th’ ann an Raghnall agus tha tòrr sgeulachdan inntinneach aige mun a bhith a’ siubhal agus ag obair ann an diofar cheàrnaidhean den t-saoghal – bho Ameireaga gu na h-Innseachan.

Diluain 4 Dùbhlachd – Beathag Anna NicEachainn, Tidsear Gàidhlig à Ceap Breatainn, Alba Nuadh

To top