Guthan fo Bhlàth – Voices in Bloom

Bùth-obrach seinn an asgaidh do dh’inbhich.

Dimàirt ann an Ionad Perrins, Alanais, 11m-1f

Thigibh chun nan seiseanan seinn againn agus coinnichibh ri daoine leis an aon ùidh a thaobh co-sheirm agus cupannan tì! Chan fheum eòlas ciùil sam bith a bhith agaibh agus tha e an asgaidh a bhith an làthair. Bidh na seiseanan gan stiùireadh le Jessica Bates a tha na stiùiriche-còisir is na neach-ciùil eòlach.

Glèidhibh ur n-àite an-asgaidh an seo, no cuiribh post-d gu TJ gus ur n-ainm a chur ris.

Gach seachdain, ionnsaichidh sibh òrain chumanta agus cuiridh sibh eòlas air co-sheirm. Thèid duilleagan le faclan nan òran a thoirt seachad. Bidh tì, cofaidh agus briosgaidean rim faighinn an asgaidh. Tha goc ann cuideachd airson am botal uisge agaibh fhèin a lìonadh.

Tha seo a’ faighinn taic bho Highland Third Sector Interface.

Ceann-latha

Dimàirt 18mh An Giblean – Dimàirt 27mh An t-Òg Mhìos

Stad airson saor-làithean an t-samhraidh

Dimàirt 22mh An Lùnastal – Dimàirt 3mh An Dàmhair

Stad airson saor-làithean an Dàmhair

Dimàirt 24mh An Dàmhair – Dimàirt 19mh An Dùbhlachd

Stad airson saor-làithean na Nollaige

Dimàirt 9mh Am Faoilleach – Dimàirt 23mh Am Faoilleach

To top