Fèis Foghlam

Ri linn iomairt Ceòl nan Òg aig Riaghaltas na h-Albann, tha Fèis Rois air a bhith ag obair ann an com-pàirt ri Comhairle Dhùn Phrìs is Gall-Gàidhealaibh a’ liubhairt prògram beòthail de cheòl tradiseanta ann an sgoiltean air feadh na sgìre. Chaidh an goireas seo, Time to Seinn, a chruthachadh airson taic is neartachadh a thoirt dhaibhsan a tha ag ionnsachadh òrain traidiseanta an dà chuid an Gàidhlig san Albais anns na sgoiltean.

Tha sinn gu mòr an comain iomadach duine airson an eòlais, an sgilean, an dealasachd is am misneachd ann a bhith a’ cur gach nì tha seo ri chèile.

To top