• International

    • Commissions

    • Showcasing

    • Partnerships

 • Book Courses

Clasaichean is Cùrsaichean

Tha sinn a’ tabhann iomadh cothrom togarrach dhuibh gus ceòl traidiseanta ionnsachadh is a chluich, as bith dè an aois a tha sibh agus co-dhiù a tha sibh dìreach a’ tòiseachadh no ma tha eòlas agaibh air cluich mu thràth.

© Fèis Rois 2022. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.