Clasaichean is Cùrsaichean

Tha sinn a’ tabhann iomadh cothrom togarrach dhuibh gus ceòl traidiseanta ionnsachadh is a chluich, as bith dè an aois a tha sibh agus co-dhiù a tha sibh dìreach a’ tòiseachadh no ma tha eòlas agaibh air cluich mu thràth.

Caithream na Cruinne

A bheil thusa aois na h-àrd-sgoile? A bheil dragh ort mu chruaidh-chàs na h-aimsir? Is dòcha gur e sgrìobhadair no […]

Clasaichean Seachdaineach

Faodaidh sibh ionnsachadh bho ar n-oidean fiosrach gach seachdain ann an diofar àiteachan air feadh Siorrachd Rois.

Cearcall Còmhraidh Gàidhlig

Buidheann chàirdeil, neo-fhoirmeil le measgachadh de luchd-ionnsachaidh is fileantaich

Cùrsaichean

Cothroman ionnsachaidh spèisealta gus ur sgilean a neartachadh.

Fèis air Astar

Tha sinn air ar dòigh glan ar dàrna tachartas Fèis Rois air astar a chur nur tairgse le measgachadh eugsamhail de sheiseanan-obrach, òraidean is cuirmean-ciùil a chòrdas ri daoine de gach aois.

To top