Mu dheidhinn Fèis Rois

Bidh sinn a’ toirt chothroman do dhaoine de gach aois pàirt agus tlachd a ghabhail sna h-ealain dhualchasach agus Gàidhlig a chleachdadh is eòlas a chur air a’ chànan tro phrògram farsaing de thachartasan ann an Ros is Cromba, air feadh Alba agus ann an dùthchannan eile.

Luchd-compàirt

Bidh sinn ag obair còmhla ri, agus gheibh sinn taic bho, grunn bhuidhnean sgoinneil.

Riaghladh

Meet our friendly Board of Directors and read our policies.

James Duncan Mackenzie's piping class opens the participants' concert at Senior Fèis 2017.

Ar sgioba

An sgioba dìcheallach is trang a th’ againn san oifis ann an Inbhir Pheofharain, Siorrachd Rois.

Ar n-obair

Ar n-eachdraidh, obair, pròiseactan agus planaichean airson na h-ùine air thoiseach.

To top