Sgoiltean

Tha prògram ionnsachaidh farsaing againn airson diofar aoisean a tha sinn a’ ruith ann an Siorrachd Rois fhèin agus gu nàiseanta air feadh Alba. Cuiribh fios thugainn airson fiosrachadh air mar as urrainn dhuinn obrachadh leis an sgoil no leis an Ùghdarras Ionadail agaibh.

Young Person playing keyboards and wearing headphones

Greisean Gnìomhachais

Tha sinn a’ tabhann chothroman air greisean gnìomhachais do sgoilearan àrd-sgoile agus do dh’oileanaich a tha ann am foghlam adhartach.

Student Working with teacher in outdoor settings

Feumalachdan Taice a Bharrachd

Ag obair còmhla ri clann is daoine òga a tha feumach air cuideachadh no taic a bharrachd los gun urrainn dhaibh gach cothrom a ghabhail airson a dhol an sàs ann an ceòl.

A young pupil listens attentively to a story.

Ceòl airson nan Tràth-bhliadhnaichean

Oideachadh ciùil airson na cloinne bige.

Young tin whistle players stand in line and play a tune together.

YMI ann an sgoiltean

A’ toirt chothroman fìor mhath do chloinn is daoine òga ann an sgoiltean na h-Alba ceòl a chluich is ionnsachadh.

To top