Cothroman proifeiseanta

Guitar workshop with Fèis Rois

Taic-ciùil giotàir

Tha sinn air sreath ùr de sheiseanan-obrach giotàir a thòiseachadh do chluicheadairean comasach a tha airson fuinn-chiùil thraidiseaenta ionnsachadh!  ‘S […]

Club na Duiseil

Tha sinn air ar dòigh a bhith a’ deanamh bùitean-obrach duiseal traidiseanta an-asgaidh Didòmhnaich 4mh den Og Mhios san t-Seòmar […]

Fìdhlearan Khiltearn

‘S e còmhlan a tha ann an Fìdhlearan Chill Tighearna le fìdhlean sa mhòr-chuid, ach tha fàilte air a h-uile […]

Cèilidh air Chuairt

Bidh Cèilidh air Chuairt a’ dol air chuairt a-rithist ann an 2023 agus tha sinn fosgailte a-nis airson tagraidhean!

Cearcall Còmhraidh Gàidhlig

Buidheann chàirdeil, neo-fhoirmeil le measgachadh de luchd-ionnsachaidh is fileantaich

To top