Fèis Rois nan Deugairean

Cinn-latha airson 2019: Diluain 21mh – Dihaoine 25mh Dàmhair

Clàraich an-dràsta airson 2019

’S e seachdain air leth a th’ ann an Fèis Rois nan Deugairean do dh’òigridh (ÀS1-ÀS6). Tha an cùrsa a’ toirt cothrom dhut na sgilean a th’ agad leis a’ phrìomh ionnsramaid agad a leasachadh, a bhith a’ seinn, agus rudan ùra fheuchainn. Bithear gu h-àraidh ag ionnsachadh mu bhith a’ cluich còmhla ri daoine eile agus ma tha thu air a shon, faodaidh tu cluich mar bhall de ensemble.

Bidh agad ri dà chlas eadar-dhealaichte a roghnachadh, aonan airson na maidne agus fear eile airson an fheasgair agus cha bheag na tachartasan spòrsail a bhios gan cumail air an oidhche. Am measg nan clasaichean bidh: oideachadh ann an diofar ionnsramaidean, innleadaireachd-fuaime, seinn Ghàidhlig, sgrìobhadh òrain, faram-cheòl agus a’ cluich còmhla ri daoine eile.

Tha a h-uile oide againn nan neach-ciùil proifeiseanta, comasach is fiosrach agus aig a bheil eòlas air a bhith ag obair le òigridh. Tha sgioba de luchd-stiùiridh is luchd-obrach saor-thoileach againn cuideachd a chuidicheas le bhith a’ ruith nan tachartasan againn. Tha an òigridh fo stiùir an luchd-obrach fad an t-siubhail agus bidh sinn ag obair a rèir nan Stiùiridhean airson Dìon Chloinne is Slàinte is Sàbhailteachd. Tha a h-uile neach-obrach againn nam ball den Sgeama PVG a tha air a ruith le Foillseachadh Alba.

Tha e na dhealas dhuinn ceòl traidiseanta a dhèanamh fosgailte dhan h-uile duine. Nam bu toigh leibh bruidhinn rinn, an diomhaireachd, air taic dha luchd-ionnsachaidh le feumalachdan no air so-ruigsinneachd shònraichte dha ur cuid chloinne, chan eil agaibh ach fios a chur gu Fiona no innse dhuinn air an fhoirm chlàraidh.

Chòrd e rium gu mòr agus bha an ceòl dìreach sgoinneil.

Neach a ghabh pàirt ann an 2017

Clàraich an-dràsta airson 2019

Tha sinne aig Fèis Rois air ar dòigh glan gu bheil luchd-ciùil ainmeil a’teagasg aig Fèis Rois nan Deugairean, nam measg:

Amy Henderson (accordion), Lauren MacColl (fiddle), Iain Fraser (fiddle), Rona Wilkie (fiddle), Kim Carnie (Gaelic song), Innes Watson (guitar), Barry Reid (guitar), Mischa Macpherson (harp), Calum MacIntyre (percussion), Dave Milligan (piano), Mairearad Green (pipes), Kim Richards (an introduction to music making for beginners).

Clàr-ama
9.30m – 10.00m Seinn
10.00m – 11.00m A’chiad taghadh
11.00m – 11.30m Àm saor
11.30m – 12.30f A’ chiad taghadh a-rithist
12.30f – 1.30f Àm-lòn
1.30f – 2.30f An dàrna taghadh
2.30f – 2.45f Àm saor
2.45f – 3.45f An dàrna taghadh a-rithist

Bidh na clasaichean ciùil stèidhichte ann an Àrd-sgoil Ulapuil agus gheibhear àiteachan-fuirich ann an diofar thaighean leabaidh is bracaist ann an Ulapul.

Bithear a’ tabhann chlasaichean aig na h-ìrean a leanas:

  • FLT = Fìor Luchd-tòiseachaidh – cothrom ann rudeigin fheuchainn airson a’ chiad uair.
  • LTA = Luchd-tòiseachaidh a tha a’ dèanamh adhartas – bidh sibh air a bhith a’ cluich airson nas lugha na 6 mìosan agus bidh beagan eòlais agaibh, mar eisimpleir, bidh beagan sgèilean agaibh, port sìmplidh, no còrd no dhà.
  • BMI = Bun-mheadhan-ìre – bidh sibh air a bhith a’ cluich airson mu 6-18 mìosan / bidh sibh air beagan phort/òrain/chòrdan ionnsachadh agus tha sibh airson togail air na sgilean agaibh agus barrachd phort ionnsachadh.
  • AMI = Àrd-mheadhan-ìre – bidh sibh air a bhith a’ cluich airson còrr is 18 mìosan / bidh fios agaibh air puirt/còrdan/òrain chumanta agus tha sibh airson piseach a thoirt air a’ chluich agaibh.
  • MI = Meadhan-ìre – ìre sam bith aig a’ mheadhan-ìre
  • A = Adhartach – bidh sibh an ìre mhath misneachail às na sgilean agaibh agus bidh deagh chuid phort agaibh agus tha sibh airson a’ chluich agaibh a thoirt chun na h-ath ìre.

A bharrachd air clasaichean gach latha eadar 9.30m – 4f, tha prògram loma-làn de thachartasan spòrsail againn air an oidhche, le seiseanan, cuirm-chiùil bho na h-oidean, cèilidh agus cuirm mhòr aig deireadh na seachdain ann an Ionad MhicPhàil far am bi cothrom agad na dh’ionnsaich thu air feadh na seachdain a thaisbeanadh dha do charaidean is càirdean.

Bidh tòrr rudan a’ tachairt aig àm-lòin cuideachd, leithid spòrs, ealain agus obair chiùird, agus mar a shaoileadh tu, seiseanan ciùil!

Clàraich an-dràsta airson 2019

A’ Fuireach: £330
A’ gabhail a-steach àite-fuirich, biadh, 20 uair a thìde de chlasaichean le oidean proifeiseanta agus còig oidhcheannan le tachartasan air an oidhche.

An dàrna pàiste a’ fuireach: £280
An aon rud ris an fhiosrachadh gu h-àrd airson pàiste/clann eile bhon aon teaghlach.

Gun a bhith a’ fuireach: £190
Clasaichean, lòn agus cothrom air gach tachartas air an oidhche.

Tha Fèis Rois fortanach gu bheil sinn air airgead poblach a ghleidheadh airson taic a thoirt do na tachartasan againn. ’S e a’ chosgais cheart a bhiodh ann, às aonais na taice, airson gach àite aig an fhèis, £500.

Airson teaghlaichean nach eil a’ cosnadh uiread, dh’fhaodadh gum faigh iad taic bho Urras Cloinne na Gàidhealtachd airson cothrom a thoirt don phàiste/chloinn aca a dhol gu cùrsaichean Fèis Rois. Dh’fhaodadh cuideachd gun leig sinn leibh an t-sùim a phàigheadh ann an cuibhreannan thar ùine, an àite a bhith a’ toirt dhuinn an t-sùim air fad aig an aon àm.

Ma tha sibh airson bruidhinn rinn mu thaic ionmhasail no mu bhith a’ pàigheadh airson cùrsa ann an cuibhreannan, cuiribh fios gu Fiona.

© Fèis Rois 2022. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.