Fèisean Còmhnaidh

Carson nach dèan sibh aon de na cùrsaichean-còmhnaidh againn ann an Ulapul na Badaguish! Tha cùrsaichean ann airson gach aois is ìre – faodaidh sibh coinneachadh ri caraidean ùra, puirt ùra ionnsachadh agus pàirt a ghabhail ann an seiseanan.

Fѐis Òigridh (An Giblean)

Cùrsa spòrsail is beothail thairis air ceithir latha do dh’òigridh (P4-ÀS6) ann an làithean-saora na Càisge.

Fèis Òigridh (An Dàmhair) 

Cùrsa spòrsail thairis air còig latha do dh’òigridh (ÀS1-ÀS6) far an toir iad piseach air na sgilean ciùil aca ann an làithean-saora na Dàmhair.

Fèis Rois nan Inbheach

An Fhèis bhliadhnail againn a thèid a chumail thairis air trì latha sa Chèitean do dhaoine 18 no nas sine, far am faigh sibh sàr oideachadh ann an ceòl, òrain is dannsa dualchasach.

Deireadh-seachdainean chòmhnaidh

A bheil thu ann an AS1 – AS3 is fileanta sa Ghàidhlig? Tha deireadh-seachdain chòmhnaidh againn gu sònraichte dhuibh!

To top