Fèisean Còmhnaidh

Carson nach dèan sibh aon de na cùrsaichean-còmhnaidh againn ann an Ulapul na Badaguish! Tha cùrsaichean ann airson gach aois is ìre – faodaidh sibh coinneachadh ri caraidean ùra, puirt ùra ionnsachadh agus pàirt a ghabhail ann an seiseanan.

Fѐis Òigridh (An Giblean)

Cùrsa spòrsail is beothail thairis air ceithir latha do dh’òigridh (P4-ÀS6) ann an làithean-saora na Càisge.

Fèis Òigridh (An Dàmhair) 

Cùrsa spòrsail thairis air còig latha do dh’òigridh (ÀS1-ÀS6) far an toir iad piseach air na sgilean ciùil aca ann an làithean-saora na Dàmhair.

Fèis Rois nan Inbheach

Booking now open! 3 – 6th May 2024

Tachartasan Còmhnaidh do Dhaoine Òga

Bidh an ath Thachartas Còmhnaidh, do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig (S1-4), a’ gabhail àite ann an Cromba, eadar Didòmhnaich 18mh – Dimàirt 20 Gearran 2024.

To top