Riaghladh

Tha Fèis Rois air a riaghladh le Bòrd Stiùiridh a bhios a’ coinneachadh ceithir tursan sa bhliadhna. Thèid ar Coinneamh Bhliadhnail a chumail gach Samhain agus faodaidh duine sam bith bhon mhòr-shluagh a dhol chun na coinneimh sin. Thoiribh sùil air ar duilleig le naidheachdan airson fiosrachadh mun tachartas sin nas fhaisge air an àm.

Norman MacArthur

Tha Tormod air a bhith a’teagasg Gàidhlig agus cuspairean eile tro mheadhan na Gàidhlig ann an Acadamaidh Inbhir Pheofharain bho 2003. Chleachd e a bhith a’seinn ann an Gàidhlig agus bidh e a’cluich na pìoba agus uaireannan a’sgrìobhadh òrain. Tha ùidh gu sònraichte aige ann an bhith a’dèanamh cinnteach gun lean an obair a tha Fèis Rois a’dèanamh gus àite a thoirt don Ghàidhlig san obair aca.

Thòisich e air a’ Bhòrd san t-Samhain 2017

Shona Henderson

Company Secretary

Tha Shona ag obair mar leas-dheasaiche naidheachdan aig a’BhBC ann an Inbhir Nis. Tha i air a bhith ag obair dhan BhBC fad còrr air 20 bliadhna, an toiseach ann an Glaschu. Rugadh is thogadh Shona anns na Hearadh agus tha i fileanta ann an Gàidhlig. Tha ùidh mhòr aice ann an òrain is bàrdachd Gàidhlig agus mar a tha ceòl na mheadhan airson daoine, sean is òg, a thoirt còmhla.

Thòisich i air a’ Bhòrd sa Chèitean 2018

Duncan Chisholm

Duncan Chisholm

Se Donnchadh aon den luchd-ciùil as cliùitiche ann an Alba. Tha e na shàr chluicheadair fìdhle agus na sgrìobhaiche ciùil sònraichte. Rugadh is thogadh e faisg air Inbhir Nis agus tha e air a chuid mhòr de bheatha a chuir seachad a’leasachadh a chuid ciùil. Tha e air siubhal air feadh na RA, na Roinn Eòrpa agus na Stàitean Aonaichte. Tha e ag obair leis fhèin, còmhla ri Julie Fowlis agus còmhla ris a’chòmhlan Wolfstone. Ann an 2015, chaidh Donnchadh fhasdadh mar stiùiriche Càirdean is Coimhearsnachd – pròiseact òigridh Fèis Rois a tha ag amas air daoine òga a bhrosnachadh gu bhith cruthachail le sgilean eitn-eòlais, fiolmadh agus a bhith a’sgrìobhadh fuinn is ceòl.

Thòisich e air a’ Bhòrd san t-Samhain 2018

Jennifer Marshall

Chair

Se neach-lagh a th’ ann an Jennifer agus chur i seachad grunn bhliadhnaichean ag obair ‘sa bhaile mhòr le companaidh coimeirsealta. Thill i dhan Ghàidhealtachd o chionn ghoirid airson obair le Puirt-adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean. Tha Gàidhlig aice agus tha ùidh aice ann an ceòl na pìoba agus òrain Ghàidhlig.  Tha i air a bhith an sàs ann an tachartasan Fèis Rois mar dheugaire agus mar inbheach airson còrr is fichead bliadhna.

Thòisich i air a’ Bhòrd san Dùbhlachd 2019.

Chloë Bryce

Ceilidh Trail 2015-2016
Originally from Easter Ross, Chloë Bryce developed her grasp of traditional music through her involvement in the Fèis movement. She went on to study fiddle and Gaelic song at the National Centre of Excellence in Traditional Music in Plockton. Her music is informed by a deep regard for the old tunes and songs embedded in Highland culture, while also driven by the need to explore her own innate creativity. She has gained repute as a composer and a number of her tunes have come into circulation in the Glasgow session scene.    

Chloë has toured extensively across the UK, with notable appearances at Celtic Connections, Cambridge Folk Festival and Sidmouth Folk Festival. She has also performed internationally at Festival Interceltique de Lorient, Celtic Colours International Festival and the National Celtic Festival of Australia.

Alex Urquhart-Taylor

Vice-Chair

Se pìobaire agus stiùiriche companaidh eadar lìon a th’ ann an Alex. Tha e cuideachd air bòrd coimhearsnachd pròiseact ath-nuadhachail. Nuair a bha Alex òg, bhiodh e a’ gabhail pàirt ann an tòrr de thachartasan Fèis Rois – nam measg fèisean òigridh agus inbhich, sàr chlasaichean, cuairt nan cèilidhean agus iomadach pròiseact eile. Tha e a’ cumail a-mach gu bheil na rinn e tro na bliadhhnaichean air leth cudromach dhan tuigse agus an spèis a th’ aig do cheòl, cànan is cultur na h-Alba. Tha e an dòchas le bhith na phàirt den bhòrd, gun cuidich e le bhith dèanamh cinnteach gu faigh tòrr a bharrachd dhaoine na h-aona chothroman ‘sa fhuair esan. 

Thòisich e air a’ Bhòrd san t-Samhain 2020

Kirsteen Meeks, Fèis Rois Board Member

Kirsteen Meeks

Kirsteen grew up in Easter Ross and returned to Ross-shire in 2019 to join NHS Highland as a Social Worker. Kirsteen has enjoyed playing the fiddle since a young age and participated in her local Fèis and Tain Royal Academy music group, Gizzen Briggs. She also has a passion for song and furthers her Gaelic learning in her spare time.

Appointed December 2022

Grace Stewart-Skinner

Born and brought up in the Highlands, Grace is a vibrant up-and-coming clàrsach player who has been surrounded by traditional Scottish music her whole life. She attended many fèisean in her school years and was delighted to be a part of the Fèis Rois Ceilidh Trail in 2019.  Grace was nominated by Fèis Rois for a Hands Up For Trad ‘Inspiration Award’ and was presented with this award at the 2017 MG Alba Scots Trad Music Awards. She recently graduated from Edinburgh University with a MA in Celtic Studies and is now pursing her musical career full-time, as a composer and performer.  Grace is passionate about doing what she can to contribute to the Traditional Music scene being a welcoming, safe and inclusive place.

Appointed December 2022

Calum Macaulay

Calum Macaulay

Calum is a Chartered Accountant and has worked in Inverness since 2005 providing advice to owner managed businesses mainly in the rural and hospitality and tourism sectors. Calum was brought up on the Isle of Lewis and  is a Gaelic learner. Although he does not have any musical ability he is passionate about Scottish Traditional Music and the impact it can have on our communities and wellbeing. 

To top