An sgioba againn

An sgioba dìcheallach is trang a th’ againn san oifis ann an Inbhir Pheofharain, Siorrachd Rois.

Lorraine Aburrow

Office and Finance Manager

Tha Lorraine air leth toilichte a bhith a’ tilleadh gu Fèis Rois mar Mhanaidsear Oifis is Ionmhais. Dh’ fhàg i a’ bhuidheann ann an 2007 airson a triùir chloinne a thogail agus obrachadh ann an companaidh an teaghlaich. Tha a’ chlann a-nise san sgoil agus mar sin, tha i air a dòigh a bhith tilleadh gu Fèis Rois agus a bhith na pàirt de phrìomh bhuidheann ciùil is ealain na h-Alba. Bidh uallach air Lorraine a bhith a’ ruith na h-oifis bho latha gu latha agus a bhith cumail ionmhas na buidhne ann an òrdugh. Tha ceum aice ann an Conaltradh agus tha i a’ dèanamh fiughar ri bhith a’ cleachdadh sin aon uair eile. ‘S toil le Lorraine ceòl beò agus sgrìobhadh cruthachail – rud as a bheil ùidh air a bhith aice bho làithean sgoile. 

Email Lorraine Aburrow
Teya-Jean Bawden

Teya-Jean Bawden

Community Classes Co-ordinator

Cheumnaich Teya-Jean bho Oilthigh Dhùn-Èideann ann an 2012 le MA ann an Litreachas Beurla agus ann an 2014, rinn i MSc ann an Sgrìobhadh Cruthachail. Dh’fhàs i air leth dèidheil air na h-ealain aig Taigh-cluich Eden Court far an robh i a’cuideachadh anns an roinn Chruthachail fad dà bhliadhna. Tràth ann an 2019, thill i gu na freumhan aice ann an ceòl traidiseanta nuair a thòisich i ann an dreuchd Cò-òrdanaiche Clasaichean Coimhearsnachd còmhla ri sgioba Fèis Rois. Bi Teya-Jean i fhèin a’seinn agus a’sgrìobhadh òrain agus tha i air beagan bàrdachd agus sgeulachdan goirid a sgrìobhadh. Mura h-eil guitar na cois, bidh i gu math tric a’coiseachd nam beann leis a’chù aice Limòn.

Email Teya-Jean Bawden

Fiona Dalgetty

Chief Executive

Bha Fiona fhèin a’ frithealadh Fèis Rois na h-òige agus thill i dhachaigh a Shiorrachd Rois sa Ghiblean 2009 airson obair mar cheannard a ghabhail. Bhon a dh’ fhàg i Oilthigh Dhùn Eideann tha i air dreuchd a thogail sna h-ealain ann an Alba. Ann an 2018 Chaidh a h-ainmeachadh air prògram rèidio Woman’s Hour a-measg nan ceathrad bhoireannach as soirbheachaile buaidh a thoirt air a’ cheòl ris am bi sinn uile ag èisteachd. A thuilleadh air a seo chaidh a h-ainmeachadh le Comann Bratach na Croise a-measg nan deich bhoireannach as buadhmhòire ann an 2019. Tha obair Fiona air Fèis Rois a dhearbhadh mar thè de na buidhnean ealain as soirbheachaile an Alba. Tha seo fhèin air buaidh na fèise a’ leudachadh gu h-eadar-nàiseanta ach le freumhan domhainn ann an Siorrachd Rois.

Email Fiona Dalgetty

Rachael Duff

Formal Education Portfolio Manager

Tha Rachael na Manaidsear an Fhoghlaim aig Fèis Rois agus i a’ stiùireadh prògram sgoile na buidhne. Mus do thòisich i san dreuchd seo aig Fèis Rois san t-Sultain 2010, bha i na Stiùiriche Ealain aig Firefly Arts, companaidh ealain òigridh stèidhichte ann an Lodainn an Iar. Thòisich Rachael aig Firefly Arts air greis trèanaidh mar stiùiriche bhùithtean-obrach dràma, an uair sin bha i na Leas-stiùiriche an Fhoghlaim agus na Leas-stiùiriche airson Tèatar Òigridh don chompanaidh. Tro Stèidheachd Richter, tha i air bùithtean-obrach dràma a chur air dòigh air feadh na h-Eòrpa agus air trèanadh a lìbhrigeadh ann an com-pàirt ri daoine eile do luchd-obrach òigridh bhon Roinn Eòrpa. Tha Rachael air BA ann an Tèatar is Dràma nam Meadhanan a thoirt a-mach le Oilthigh Ghlamorgan agus nuair a cheumnaich i bha i am measg nan ciad daoine a fhuair cothrom air preantasachd tron Stèidheachd RANK agus i a’ cur seachad ùine ag obair mar neach-obrach òigridh dhan t-Seirbheis Òigridh aig RCDA. Na h-òige fhèin bhiodh Rachael a’ dol chun a’ Ghordon Gaitherin ann an Siorrachd Obar Dheathain, far an robh e a’ fìor chòrdadh rithe a bhith ag ionnsachadh ceòl traidiseanta.

Email Rachael Duff

Crìsdean Gamauf

Creative Producer

An dèidh dha a bhith air Cuairt Cèilidh Fèis Ròis fhad ‘s a bha e a’ toirt a-mach ceum ciùil às Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, thàinig Crisdean an luib sgioba na Fèise ann an 2017, mar cho-òrdanaiche na Cuairt Cèilidh. An-dràsta tha e ag obair na cho-òrdanaiche neo-cheangailte air cothroman cluiche agus taisbeanaidh gu nàiseanta agus eadar-nàiseanta. A thuilleadh air an obair aige le Fèis Rois tha e a’ toirt a-mach ceum maighstireachd ann an Co-ionannachd agus Còirichean a’ Chinne-Daonna aig Oilthigh Ghlaschu. Bidh e ag obair gu saor-thoileach airson LGDT Òigridh na h-Alba.

Email Crìsdean Gamauf
http://feisrois.org/wp-content/uploads/2019/03/Photo-by-Christian-Gamauf.jpg

Ruairidh Gollan

Administration Assistant (Education Projects)

Tha Ruairidh an-dràsta a’dèanamh ceum ann an Ceòl aig Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean. Tha e a’cluiche a’bhogsa agus an fhìdhill. Tha e air fàs suas le Fèis Rois agus tha e air pàirt a ghabhail ann an Cèilidh air Chuairt agus ann am pròiseactan eile mar Càirdean is Coimhearsnachd agus The Boy & the Bunnet. Chaidh e gu Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd agus tha e a’cluiche leis a’chòmhlan Gizzen Briggs. Tha e cuideachd an-sàs ann an Sutherland Sessions. Mar sin, tha eòlas gu math farsaing aig Ruairidh air cèòl ann an Alba agus cuidichidh sin e ann a bhith a’brosnachadh leudachadh a bharrachd aig Fèis Rois.

Thòisich e air a’ Bhòrd sa Chèitean 2018

Email Ruairidh Gollan

Lauren Hendry

Highland Culture Collective Project Manager

Lauren is Project Manager for Highland Culture Collective, a project funded by Creative Scotland and involving a consortium of 6 organisations with Fèis Rois as the lead partner. Lauren supports the Highland Culture Collective’s artists and partners, and links the project to our sister Culture Collective projects across Scotland. Lauren is an arts producer based in Dingwall. She has a background in performing and producing contemporary circus and theatre performance. Read more about Highland Culture Collective and our Artists in Residence here.

Email Lauren Hendry
Karen Oakley, Gaelic Officer

Karen Oakley

Oifigear Gàidhlig / Gaelic Officer

Tha Karen air a dòigh tòiseachadh le Fèis Rois bhon t-Sultain 2022 mar Oifigear Gàidhlig na buidhne. On a bha I 5 bliadhna a dh’ aois, tha na Fèisean air a bhith na pàirt mòr de bheatha Karen. Chleachd I fhèin bhith a’ frithealadh nam Fèisean mar chom-pàirtiche agus a’ cuideachadh a màthair agus daoine eile air comataidh Fèis na h-Òige  le sgioblachadh (neo a’ feuchainn a bhith cuideachail co-dhiù!) Na inbheach, bha I a’ teagasg, agus bha sia bliadhna sona aice ag obair aig Fèisean nan Gàidheal far an robh I a’ cumail taic do chomataidhean Fèise agus a’ stiùireadh pròiseactan òigridh. Na obair, bidh Karen a’ planadh agus a’ stiùireadh iomairtean a chuidicheas luchd-obrach, oidean Fèis Rois agus òigridh a bhith a’ togail is a’ bruidhinn na Gàidhlig. Am measg a cur-seachadan, ‘s toil leatha a bhith a’ cluich na pìoba bige agus a’ seinn a’ snàmh agus a’ còcaireachd do theaghlach is caraidean. 

Karen joined Fèis Rois in September 2022 as the team’s first Gaelic Officer. She has been involved with the Fèis movement from an early age and has supervised and taught at various Fèisean. Karen was previously a Development Officer at Fèisean nan Gàidheal, supporting a portfolio of Fèisean and co-ordinating youth projects. In her role at Fèis Rois, Karen plans and delivers initiatives to help support the learning and use of Gaelic amongst Fèis Rois staff, tutors and youngsters. Outside work, Karen enjoys playing the small pipes and singing, swimming and cooking for friends and family.

Email Karen Oakley
To top