• International

    • Commissions

    • Showcasing

    • Partnerships

 • Book Courses

An sgioba againn

An sgioba dìcheallach is trang a th’ againn san oifis ann an Inbhir Pheofharain, Siorrachd Rois.

Lorraine Aburrow

Office and Finance Manager

Tha Lorraine air leth toilichte a bhith a’ tilleadh gu Fèis Rois mar Mhanaidsear Oifis is Ionmhais. Dh’ fhàg i a’ bhuidheann ann an 2007 airson a triùir chloinne a thogail agus obrachadh ann an companaidh an teaghlaich. Tha a’ chlann a-nise san sgoil agus mar sin, tha i air a dòigh a bhith tilleadh gu Fèis Rois agus a bhith na pàirt de phrìomh bhuidheann ciùil is ealain na h-Alba. Bidh uallach air Lorraine a bhith a’ ruith na h-oifis bho latha gu latha agus a bhith cumail ionmhas na buidhne ann an òrdugh. Tha ceum aice ann an Conaltradh agus tha i a’ dèanamh fiughar ri bhith a’ cleachdadh sin aon uair eile. ‘S toil le Lorraine ceòl beò agus sgrìobhadh cruthachail – rud as a bheil ùidh air a bhith aice bho làithean sgoile. 

Crìsdean Gamauf

Riochdaire Cruthachail

An dèidh dha a bhith air Cuairt Cèilidh Fèis Ròis fhad ‘s a bha e a’ toirt a-mach ceum ciùil às Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, thàinig Crisdean an luib sgioba na Fèise ann an 2017, mar cho-òrdanaiche na Cuairt Cèilidh. An-dràsta tha e ag obair na cho-òrdanaiche neo-cheangailte air cothroman cluiche agus taisbeanaidh gu nàiseanta agus eadar-nàiseanta. A thuilleadh air an obair aige le Fèis Rois tha e a’ toirt a-mach ceum maighstireachd ann an Co-ionannachd agus Còirichean a’ Chinne-Daonna aig Oilthigh Ghlaschu. Bidh e ag obair gu saor-thoileach airson LGDT Òigridh na h-Alba.

Teya-Jean Bawden

Community Classes Co-ordinator

Cheumnaich Teya-Jean bho Oilthigh Dhùn-Èideann ann an 2012 le MA ann an Litreachas Beurla agus ann an 2014, rinn i MSc ann an Sgrìobhadh Cruthachail. Dh’fhàs i air leth dèidheil air na h-ealain aig Taigh-cluich Eden Court far an robh i a’cuideachadh anns an roinn Chruthachail fad dà bhliadhna. Tràth ann an 2019, thill i gu na freumhan aice ann an ceòl traidiseanta nuair a thòisich i ann an dreuchd Cò-òrdanaiche Clasaichean Coimhearsnachd còmhla ri sgioba Fèis Rois. Bi Teya-Jean i fhèin a’seinn agus a’sgrìobhadh òrain agus tha i air beagan bàrdachd agus sgeulachdan goirid a sgrìobhadh. Mura h-eil guitar na cois, bidh i gu math tric a’coiseachd nam beann leis a’chù aice Limòn.

Fiona Dalgetty

Ceannard

Bha Fiona fhèin a’ frithealadh Fèis Rois na h-òige agus thill i dhachaigh a Shiorrachd Rois sa Ghiblean 2009 airson obair mar cheannard a ghabhail. Bhon a dh’ fhàg i Oilthigh Dhùn Eideann tha i air dreuchd a thogail sna h-ealain ann an Alba. Ann an 2018 Chaidh a h-ainmeachadh air prògram rèidio Woman’s Hour a-measg nan ceathrad bhoireannach as soirbheachaile buaidh a thoirt air a’ cheòl ris am bi sinn uile ag èisteachd. A thuilleadh air a seo chaidh a h-ainmeachadh le Comann Bratach na Croise a-measg nan deich bhoireannach as buadhmhòire ann an 2019. Tha obair Fiona air Fèis Rois a dhearbhadh mar thè de na buidhnean ealain as soirbheachaile an Alba. Tha seo fhèin air buaidh na fèise a’ leudachadh gu h-eadar-nàiseanta ach le freumhan domhainn ann an Siorrachd Rois.

Rachael Duff

Formal Education Portfolio Manager

Tha Rachael na Manaidsear an Fhoghlaim aig Fèis Rois agus i a’ stiùireadh prògram sgoile na buidhne. Mus do thòisich i san dreuchd seo aig Fèis Rois san t-Sultain 2010, bha i na Stiùiriche Ealain aig Firefly Arts, companaidh ealain òigridh stèidhichte ann an Lodainn an Iar. Thòisich Rachael aig Firefly Arts air greis trèanaidh mar stiùiriche bhùithtean-obrach dràma, an uair sin bha i na Leas-stiùiriche an Fhoghlaim agus na Leas-stiùiriche airson Tèatar Òigridh don chompanaidh. Tro Stèidheachd Richter, tha i air bùithtean-obrach dràma a chur air dòigh air feadh na h-Eòrpa agus air trèanadh a lìbhrigeadh ann an com-pàirt ri daoine eile do luchd-obrach òigridh bhon Roinn Eòrpa. Tha Rachael air BA ann an Tèatar is Dràma nam Meadhanan a thoirt a-mach le Oilthigh Ghlamorgan agus nuair a cheumnaich i bha i am measg nan ciad daoine a fhuair cothrom air preantasachd tron Stèidheachd RANK agus i a’ cur seachad ùine ag obair mar neach-obrach òigridh dhan t-Seirbheis Òigridh aig RCDA. Na h-òige fhèin bhiodh Rachael a’ dol chun a’ Ghordon Gaitherin ann an Siorrachd Obar Dheathain, far an robh e a’ fìor chòrdadh rithe a bhith ag ionnsachadh ceòl traidiseanta.

© Fèis Rois 2022. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.