Cuidichibh Sinn

Tha tòrr dhòighean ann san urrainn dhuibh ar cuideachadh le bhith a’ toirt taic do is a’ cur ceòl traidiseanta agus cultar na Gàidhlig air adhart, eadar tabhartasan dhuinn agus a bhith a’ dèanamh obair shaor-thoileach. Cuiribh fios thugainn ma tha sibh airson ar cuideachadh!

© Fèis Rois 2022. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.