Cuidichibh Sinn

Tha tòrr dhòighean ann san urrainn dhuibh ar cuideachadh le bhith a’ toirt taic do is a’ cur ceòl traidiseanta agus cultar na Gàidhlig air adhart, eadar tabhartasan dhuinn agus a bhith a’ dèanamh obair shaor-thoileach. Cuiribh fios thugainn ma tha sibh airson ar cuideachadh!

Faigh naidheachdan bhuainn

Clàraichibh airson fios cunbhalach fhaighinn tro phost-d mu ar n-obair is tachartasan.

Pink Oldstyle Payphone

Cuir fios oirnn

Fiosrachadh air mar a chuireas sibh fios thugainn ann am post-d, sa phost no air a’ fòn.

Cothroman

Our next AGM is on 7th December & we are currently recruiting new members of the Board of Trustees/Directors. Click here to find out more about attending our AGM or joining our Board.

Dagger Gordon and his guitar class posing for a group photo.

Thoiribh Taic Dhuinn

Cuidichibh sinn le bhith a’ dèanamh cinnteach gum bi ar clasaichean is tachartasan gan tabhann aig prìs reusanta agus gum faigh a h-uile duine cothrom orra.

To top