Cèilidh air Chuairt

Bidh Cèilidh air Chuairt a’ dol air chuairt a-rithist ann an 2023 agus tha sinn fosgailte a-nis airson tagraidhean!

Bidh Coinneamh Bhliadhnail Fèis Rois Diardaoin 8mh den Dùbhlachd aig 7f ann an Taigh-òsta Caisteal Thulaich, Inbhir Pheofharain. Tha fàilte chrìdheil air a’ phoball don Choinneamh. Cuiribh post-d gu fios@feisrois.org ma tha sibh airson a thighinn.

Seall air ar goireas ùr – leabhar-òran digiteach – agus cluinnidh is togaidh sibh òrain Ghàidhlig ùra a sgrìobh òigridh mun àrrainneachd is mun nàdar mun cuairt orra.

Faodaidh sibh ionnsachadh bho ar n-oidean fiosrach gach seachdain ann an diofar àiteachan air feadh Siorrachd Rois.

Ann an com-pàirt ri HMP Inbhir Nis, tha sinn a’ cur prògram ionnsachaidh is trèanaidh air dòigh airson daoine sa phrìosan is na teaghlaichean aca.

The Lullaby Project pairs musicians & new mothers to write lullabies for their wee ones.

Thoiribh Taic Dhuinn

Tha sinn a' sìor strì gus teachd-a-steach a bharrachd a lorg gus dèanamh cinnteach gun ruig a h-uile duine air na tachartasan againn.

Thoir ainm