Interplay | A’ Cluich Ceòl Còmhla

Ann an com-pàirt ri HMP Inbhir Nis, tha sinn a’ cur prògram ionnsachaidh is trèanaidh air dòigh airson daoine sa phrìosan is na teaghlaichean aca.

Faodaidh sibh ionnsachadh bho ar n-oidean fiosrach gach seachdain ann an diofar àiteachan air feadh Siorrachd Rois.

Current opportunities and job availability.

Ann an com-pàirt ri HMP Inbhir Nis, tha sinn a’ cur prògram ionnsachaidh is trèanaidh air dòigh airson daoine sa phrìosan is na teaghlaichean aca.

Cothrom ann a bhith nad neach-ciùil air chuairt ma nì thu deuchainn-chiùil airson ar Cèilidh air Chuairt

Thoiribh Taic Dhuinn

Tha sinn a' sìor strì gus teachd-a-steach a bharrachd a lorg gus dèanamh cinnteach gun ruig a h-uile duine air na tachartasan againn.

Thoir ainm

© Fèis Rois 2022. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.