• International

    • Commissions

    • Showcasing

    • Partnerships

 • Book Courses

Interplay | A’ Cluich Ceòl Còmhla

Ann an com-pàirt ri HMP Inbhir Nis, tha sinn a’ cur prògram ionnsachaidh is trèanaidh air dòigh airson daoine sa phrìosan is na teaghlaichean aca.

Faodaidh sibh ionnsachadh bho ar n-oidean fiosrach gach seachdain ann an diofar àiteachan air feadh Siorrachd Rois.

Ann an com-pàirt ri HMP Inbhir Nis, tha sinn a’ cur prògram ionnsachaidh is trèanaidh air dòigh airson daoine sa phrìosan is na teaghlaichean aca.

Cothrom ann a bhith nad neach-ciùil air chuairt ma nì thu deuchainn-chiùil airson ar Cèilidh air Chuairt

The Lullaby Project pairs musicians & new mothers to write lullabies for their wee ones.

Thoiribh Taic Dhuinn

Tha sinn a' sìor strì gus teachd-a-steach a bharrachd a lorg gus dèanamh cinnteach gun ruig a h-uile duine air na tachartasan againn.

Thoir ainm