Fèis Rois nan Deugairean

Cùrsa spòrsail thairis air còig latha do dh’òigridh (ÀS1-ÀS6) far an toir iad piseach air na sgilean ciùil aca ann an làithean-saora na Dàmhair.

Tha sinn air ar dòigh glan ar dàrna tachartas Fèis Rois air astar a chur nur tairgse le measgachadh eugsamhail de sheiseanan-obrach, òraidean is cuirmean-ciùil a chòrdas ri daoine de gach aois.

Faodaidh sibh ionnsachadh bho ar n-oidean fiosrach gach seachdain ann an diofar àiteachan air feadh Siorrachd Rois.

Fèis Rois has released a double album featuring music from former Ceilidh Trail participants to mark the 21st anniversary of the project.

Bringing traditional songs and music to primary school pupils during lockdown.

Thoiribh Taic Dhuinn

Tha sinn a' sìor strì gus teachd-a-steach a bharrachd a lorg gus dèanamh cinnteach gun ruig a h-uile duine air na tachartasan againn.

Thoir ainm

© Fèis Rois 2021. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.