Club na Duiseil

Tha sinn air ar dòigh a bhith a’ deanamh bùitean-obrach duiseal traidiseanta an-asgaidh Didòmhnaich 4mh den Og Mhios san t-Seòmar Cofaidh aig Ionad Coimhearsnachd Inbhir Pheofharain. Thèid na seiseanan a’ stiùireadh le Hamish Napier agus tha iad fosgailte do dh’aoisean gu lèir.

Fhuair sinn tiodhlac gu math fialaidh de dhuisealan bho Joe Kaar nach maireann as urrainn dhuinn a chleachdadh. Bu chòir gun leig thu fios dhuinn ron a’ bhuth-obrach ma tha thu airson feum a dhèanamh de tè airson a’ bhuth-obrach.

12pm – 1.30pm | Complete Beginners
2.30pm – 4pm | Silver Flute & Whistle Players

Briog air an seo airson clàradh. Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios air Tj Bawden: tj.bawden@feisrois.org.

To top