Young Person playing the Accordion

Ionnsramaidean air Màl

Tha còrr is 100 ionnsramaid aig Fèis Rois a tha rim faotainn air mhàl gu h-àraidh do dhaoine a chlàraicheas ann am prògram nan clasaichean seachdaineil againn.

Tha sinn a’  tabhann ionnsramaidean air iasad AN-ASGAIDH do dhuine sam bith a bhios a’ gabhail compàirt ann an clas seachdaineil le Fèis Rois. Tha sinn an dòchas gum fàg seo e nas fhasa do dhaoine ionnsramaid-chiùil fhaighinn, agus gu h-àraidh ionnsramaidean nas daoire leithid bhogsaichean-ciùil is chlàrsaichean.

Chaidh mòran de na h-ionnsramaidean againn a thoirt dhuinn le tabhartasan fialaidh bho dhaoine sa choimhearsnachd Ma tha ionnsramaid agaibh ri toirt dhuinn, feuch gun cuir sibh fios thugainn.

Do dhaoine a bu toigh leotha ionnsramaid fhaighinn air mhàl, ach nach eil a’  frithealadh nan clasaichean againn, bidh sinn a’ tabhann ionnsramaidean air na cìsean a leanas:

  • Fìdheall: £7.50 gach mìos
  • Giotàr: £7.50 gach mìos
  • Bogsa: £10 gach mìos
  • Clàrsach: £20 gach mìos

Tha liosta-feitheimh againn airson cuid de na h-ionnsramaidean a tha nas motha, agus nas daoire, leithid nan clàrsaichean. Cuiribh fios thugainn ma tha sibh airson ionnsramaid fhaighinn air mhàl, feuch an dèan sinn cinnteach gu bheil tè againn agus gus an cuir sinn uair air dòigh far an tadhail sibh air an oifis airson an ionnsramaid fhaighinn agus na foirmichean a lìonadh a-steach.

To top