Cothroman Ionnsachaidh Air-loidhne

Faodaidh sibh na goireasan ealanta is teòma againn a chleachdadh gus cumail oirbh ag ionnsachadh aig an taigh, no gus ur cuideachadh ann a bhith a’ teagasg a’ chlas agaibh fhèin. Tha iad freagarrach airson diofar aoisean is ìrean comais.

© Fèis Rois 2022. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.