• International

    • Commissions

    • Showcasing

    • Partnerships

 • Book Courses
 • Language

Fèis air Astar

Aon uair eile tha sinn gun chomas cruinneachaidh ann an Ulabul as t-earrach, ach tha sinn air ar dòigh glan ar dàrna tachartas Fèis Rois air astar a chur nur tairgse le measgachadh eugsamhail de sheiseanan-obrach, òraidean is cuirmean-ciùil a chòrdas ri daoine de gach aois.

Tachraidh a h-uile seisean-obrach is cuirm-ciùil beò air Facebook Live. Chan eil feum agaibh air cunntas Facebook airson pàirt a ghabhail ann. Tachraidh na h-òraidean àm-dìnnearach is na Seiseanan aig Sia air Zoom is feumaidh sibh clàradh ro-làimh.

Ged a ghabhas an tachartas air loidhne seo àite thar deireadh-seachdain Fèis nan Inbheach, faodaidh daoine de gach aois an cothrom seo a ghabhail ceangal ri chèile is ceòl dualchasach a chluich is a mhealtainn. Bheir na seiseanan-obrach cothrom air leth do dhaoine, an dà chuid luchd-compàirt agus oidean, sùil a thoirt clasaichean eile nach àbhaist dhaibh a mhealtainn – ‘s urrainn do na fìdhlearan pàirt a ghabhail ann an seisean na pìobaireachd, mar eisimpleir.

Thèid gach seisean-obrach a stèidheachadh mu ìre eadar-mheadhanach + ach tha fàilte air a h-uile duine pàirt a ghabhail ann.

Gabhaibh pàirt: www.facebook.com/feisrois

COSGAIS: Chan eil e mar fhiachaibh oirbh pàigheadh, ach nì Fèis Rois toileachas ri tabhartasan sam bith aig an àm dhoirbh a tha seo do luchd-ealain air an ceann fhèin is buidhnean beaga. Dhaibhsan, a nì an gnothach air pàigheadh, mholamaid tabhartas de £5 san t-seisean no sa chuirm-chiuìl a thèid coimhead air. ‘S urrainn dhuibh pàigheadh aig:

www.justgiving.com/feisrois

www.feisrois.org/get-involved/support-us/

Tachraidh a h-uile seisean-obrach is cuirm-ciùil beò air Facebook Live. Chan eil feum agaibh air cunntas Facebook airson pàirt a ghabhail ann.

Laura Wilkie

Fìdheall: Disathairne, 10m

‘S e ban-fhidhlear à Baile Dhubhthaich ann an Siorrachd Rois a tha ann an Laura Wilkie. Tha nòs air leth aice a tha freumhaichte ann an dualchas  na fìdhlearachd Gàidhealaich ach le buaidh bho fharsaingeachd eugsamhail bhon a h-uile gnè ciùil.

Tha Laura air a bhith air chuairt air feadh an t-saoghail ann an grunn chòmhlain dual-chiùil an latha an-diugh, nam measg Kinnaris Quintet, an sàr-ghiotàraiche Ian Carr, Ross Ainslie, Salsa Celtica, NITEWORKS agus còmhla ri ban-seinneadairean na Beurla Gallta Claire Hastings agus Siobhan Miller.

Air tè de na buill a stèidhich Fat-suit, còmhlan mòr snag-cheòl/funk/R&B/Synth/ Dualchasach, chaidh aig Laura air cluich air dòighean saora ann an nòsan eadar-dhealaichte agus tha i air a bhith air chuairt air iomadh fèis is aitreabh snag-chiùil ann am Breatann, san Roinn-Eòrpa agus cho fada ris an Ucràin.

Gary West

Pìob-bheag: Disathairne, 12f

‘S e fear-ciùil, craoladair agus sgoilear a tha ann an Gary West a tha air a bhith gu math trang ann an rannsachadh is cluich cultar Albannach fad còrr is deich bliadhna fichead. ‘S e fear an taighe Pipeline air BBC Radio Scotland, agus chòrd e ris glan a bhith air ballrachd fhaighinn ann an Talla Clìu Dual-cheòl na h-Alba an-uiridh.

Conal MacDonnchadha

Fìdeag: Disathairne, 2f

‘S e pìobaire à Poll Iù ann an Ros an Iar a tha ann an Conal MacDonnchadha. Fo bhuaidh an dà chuid àraich Albannaich agus a dhualchais Èireannaich, bidh Conal a’ seinn na pìob-uilne  a bharrachd air a’ phìob-mhòir is pìob nan crìochan, an fhìdeag is an duiseal.

Leasaich Conal a chuid chiùil tro sheachdainean teagaisg Fèis Rois, chaidh e do Sàr-Ionad Nàiseanta an Dual-chiùil sa Phloc agus cheumnaich e le Urram Ìre a h-Aon bho Chonservatoire Rìoghail na h-Alba.

An dèidh dha Duais Dhualchasach na h-Òigridh a ghlèidheadh mar phàirt den triùir aig Mischa Nic a’ Phearsain, lean Conal air ag obair an dà chuid còmhla ri luchd-ciùil ùr is aithnichte, leithid Breabach, Donnchadh Siosal, Cara Dhiolún agus còmhlan Phòil MhicCionaoith is bidh e a’ cumadh is a’ cluich ceòl còmhla ris a’ chòmhlan innleachdach dual-cheòl/dealanach Inyal.

Raonaid Nic an Fhùcadair

Òran Gàidhlig: Disathairne, 4f

Tha Raonaid Nic an Fhùcadair na seinneadair, òranaiche agus rianadair-ciùil, stèidhichte aig cridheLoch Abair ann air taobh siar na Gàidhealtachd. Ceart cho math a’ seinn sa Ghàidhlig is sa Bheurla,chuir i eòlas air an traidisean Ghàidhealach nuair abha i òg, às dèidh dhan teaghlach aige dol, bhoSiorrachd Lincoln Shasainn, a dh’fhuireach ann am baile beag Ceann Loch Iù, air Taobh Siar Rois. B’ ian tidsear aice an-sin, Meg NicIllEathain, a chuir ìmpidh oirre seinn air an àrd-ùrlar, sa chiad dol a-mach, is i an sàs san t-siostam-leasachadh do luchd-ealain Gàidhealach–co-fharpaisean nam MòdanIonadail is coileanaidhean aig cèilidhean na sgìre. Gu tric an sàs ann am Fèis Rois, o bha i òg bha iriamh beò-ghlacte le òrain, cànan is cultar nan Gàidheal.

Iain MacPhàrlain

Fìdheall: Didòmhnaich, 10m

Tha Iain MacPhàrlain air fear de na fìdhlearan as fheàrr ann an nòs fìdhlearachd nan Garbh-chrìochan. Na bheatha-obrach fhada bha e sa chiad shreath de chòmhlan fìdhlearachd Blazing Fiddles, air chuairt còmhla ri Boys of the Lough agus a’ cluich còmhla ri Iain Dòmhnallach nan dithist. An-dràsta bidh e a’ cluich còmhla ri Còmhlan Cèilidh Ghleann Fhionnain agus a’ teagasg aig Sàr-Ionad Nàiseanta an Dual-chiùil.

Ian Lowthian

Bogsa-Ciùil: Didòmhnaich, 12f

‘S ann às na Crìochan a tha Iain far am bi e ag obair na cheòladair, na chumadair agus na fhear-teagaisg. Rinn e greiseag ann an Lunnainn ann an Acadamaidh Rìoghail a’ Chiùil o chionn mòran bhliadhnaichean far an tug e a-mach ceum ann am bogsa-ciùil.

Bhon uair sin tha e air a bhith ag obair gu ìre mhòir ann an saoghal an dual-chiùil ach cuideachd a’ teagasg a’ bhogsa agus a’ mheur-chlàir sna sgoiltean agus ag obair còmhla ri clann le feumalachdan ionnsachaidh a bharrachd.

Ingrid NicEanraig

Piàno: Didòmhnaich, 2f

Tha Ingrid NicEanraig, a’ bhan-chlàrsair/an neach-piana, ”na neach-chiùil barraichte, is na sàr-chluicheadair a thaobh mothachadh.” Le còrr is 25 bliadhna de dh’eòlas aice air ceòl dualchasach, am measg a cliù ann am foghlam, tha teagasg air BA Gàidhlig is Ceòl OIGE aig Sàr-Ionad Nàiseanta an Dual-chiùil. Bidh i a’ cluich còmhla ri Iain MacPhàrlain a b’ àbhaist a bhith ann am Blazing Fiddles nan dithis agus còmhla ri Còmhlan Cèilidh Ghleann Fhionnain.

Corrina Hewat

Co-sheirm: Didòmhnaich, 4f

Tha Corrina Hewat na ban-seinneadair, -chlàrsair, -chumadair, -stiùiriche is na smuainiche  mòr Albannach. Ga meas air tè den luchd-ciùil Albannach as  tionnsgalaiche, tha i air cluich còmhla ri caochladh chòmhlain feadh nam 25 bliadhnaichean mu dheireadh.

Liz Ní Cearbhaill

Fìdheall: Diluain, 10m

‘S e ban-fhìdhlear, -chumadair is neach-ealain clàraidh Èireannach a tha ann an Liz Ní Cearbhaill. ‘S i a’ chiad cheòladair Èireannach-Aimearaganach a chiadh ainmeachadh airson Grammy, agus a’ chiad chumadair-ciùil a rugadh sna Stàitean a fhuair urram Cumadóir TG4, an duais dual-chiùil as cudromaiche ann an Èirinn. Tha i air a bhith air chuairt na h-aonar agus còmhla ri Green Fields of America, an còmhlan Trian, nan dithis Liz Ní Cearbhaill agus Seán Ó Dubhghaill, String Sisters, agus a-nis mar phàirt de dhithis le fear-giotàir is –piana Jake Charron. Na prìomh-chluicheadair air ceithir clàir dheug agus air nochdadh air mòran eile, thàinig a co-chlàr còmhla ri Jake Charron, Half Day Road, a-mach sa Ghearran 2019.

Jenn Butterworth

Giotàr: Dilauin, 12f

Tha Jenn Butterworth air tè de na giotàraichean dual-cheòl as ainmeile ann an saoghal ceòl acùstach Bhreatainn. Ann an 2019, chaidh tiotal Ceòladair na Bliadhna a bhuileachadh oirre le Duaisean Dual-cheòl na h-Alba, agus chaidh a h-ainmeachadh airson an tiotail cheudna ann an Duaisean Dual-cheòl BBC Radio 2.

A’fuireach ann an Glaschu tha i na na cluicheadair riatanach ann an saoghal beothail soirbheachail  an dual-chiùil Albannaich, is bidh i a’ cluich gu cunbhalach còmhla ri raon farsaing de luchd-ealain,nam measg a pròiseactan fhèin ‘Jenn Butterworth & Laura-Beth Salter’, ‘Kinnaris Quintet’ agus an còmhlan oidhirpeach dual-jam ‘The Blas Collective’.

Raonaid Ní hÉir

Clàrsach: Diluain, 2f

Tha Raonaid Ní hÉir air còig clàir a chur a-mach a fhuair moladh mòr is an-dràsta tha i a’ cluich còmhla ri s a’ghiotàraiche Ron Jappy.  Ainmeil air feadh an t-saoghail, tha Raonaid air cluich is air teagasg air feadh nan Stàitean Aonaichte, Sealainn Nuadh, Iapàn, an Ruis agus an Ròinn-Eòrpa agus tha na seiseanan-obrach air loidhne aice feadh a’ghlasaidh-sluaigh, a’ CHLÀRSACH aig an TAIGH, air a bhith air an coimhead leis na mìltean chlàrsairean air feadh an t-saoghail.

Emily Nic a’ Ghobhainn

Òran Albais: Diluain, 4f

Tha a’ bhan-seinneadair is a’ bhana-cheòladair Emily Nic a’Ghobhainn, a rugadh ann an Dùn Phris is a choisinn iomadh duais, air a dhol air chuairt air feadh an t-saoghail a’ gabhail measgachadh de dh’òrain san t-seann nòs is na rinn i fhèin. Mar ’Nic a’Ghobhainn agus MacIllFhinnein’ bidh i ag obair sa mhòr-chuid còmhla ris an duine aice, Seumaidh MacIllFhinnein nan dithis. Tha Emily air atharrachadh bho a bhith air chuairt gu bhith a’ teagasg o chion ghoirid agus tha i air a bhith ag obair grunn bhliadhnaichean aig  Fèis Rois air feadh Dhùn Phris is Ghall-Ghàidhealaibh.

Tachraidh na h-òraidean àm-dìnnearach is na Seiseanan aig Sia air Zoom is feumaidh sibh clàradh ro-làimh.

Dihaone, 30 an Giblean

Seisean aig Sia còmhla ri Iain MacPhàrlain agus Ingrid NicEanraig, 6f
Clàraich an seo!

Disathairne, 1 an Cèitean

Òraid Bheò Àm-dìnnearach: Òrain is Fuinn Aoigheachd Ghàidhealach còmhla ri Eòghann MacEanraig, 1f
Clàraich an seo!

Seisean aig Sia Gary Innes còmhla ri Iain MacIlleMhìcheil, 6f
Clàraich an seo!

Didòmhnaich, 2 an Cèitean

Òraid Bheò Àm-dìnnearach: Lìonra Dualchas Eòrpach còmhla ri Dave Francis, 1f
Clàraich an seo!

Seisean aig Sia: Anna & Bob Massie, 6f
Clàraich an seo!

Diluain, 3 an Cèitean

Òraid Bheò Àm-dìnnearach: Cultar a’ Chèilidh agus an Coitcheann: Màiri NicPhàidein, 1f
Clàraich an seo!

Seisean aig Sia: Aonghas Grant & Louise NicCoinnich, 6f
Clàraich an seo!

Cuirm-Chiùil Dihaoine: Lauren MacColl’s The Seer

Dèante air iarrtas Fèis Rois, a’ bhuidheann ealdhan Ghàidhealach, is air a chluich a’ chiad uair aig Celtic Connections, ‘s e am ‘Fiosaiche’ suite ciùil 45 m. a dh’fhaid bonntaichte air beatha is fàisneachd fiosaiche a bha beò san L17mh, Coinneach Odhar – Fiosaiche Bhrathainn.

Is i a’ fàs suas san Eilean Dubh, ‘s fhad o chaidh Lauren NicColla, a tha na ban-fhìdhlear is na cumadair- ciùil cliùiteach, a bhogadh ann an sgeulachdan ‘Nostradamus na Gàidhealtachd’,  sgeòil a tha gu domhainn ann am beul-aithris a’ chinn a tuath. A’ tarraing às a mac-meanmna bhon àite, bho dhaoine is le grunnd gu math dorcha, tha ceòl Lauren ann an cuideachd ìomhaighean bhon neach-ealdhain, Somhairle Dòmhnallach. Bha an clàr-dlùth na chois air geàrr-liosta an dà chuid Clàr na Bliadhna agus Cumadair na Bliadhna aig Duaisean Dual-cheòl na h-Alba  agus chaidh e air chuairt gu prìomh- thallachan na h-Alba ann an 2019.

Còmhla ri Lauren gus am Fiosaiche a chur an cèill tha an luchd-ciùil ainmeil Mairearad Green (The Poozies), Raonaid Newton (The Shee), Anna Massie (Blazin’ Fiddles), Megan NicEanraig (Breabach) agus Signy Jakobsdottir.

Cuirm-Chiùil Disathairne: Mairearad and Anna / Sian / Project Smok

Air dithist den luchd-ciùil Albannach as ceòlmhoire agus as cliùitiche ‘s a tha ann, tha Mairearad Green (bogsa agus pìob-mhòr) agus Anna Massie (giotàr, baindseo, fìdheall) nan dithis tarraingeach dhà-rìreabh, a’ cluich le treòir agus iad càirdeil blàth air an àrd-ùrlar.

Tha Sian air a bhith a’ fàgail an lorg cho-sheirmeach air saoghal dual-cheòl na h-Alba bho 2016. Thugadh còmhla iad sa chiad dol a-mach gus òrain dèante le boireannaich a chomharrachadh; tha Ceitlin Lilidh, Eilidh NicCormaig agus Ellen NicDhòmhnaill a’ cumail an cuid òran freumhaichte gu daingeann sa chuspair seo. Bidh gach guth air leth ga chothlamadh gun ghaoid, a’ cruthachadh aon fhuaim shònraichte le bhith a’ filleadh co-sheirm aigneach. Tha a’ chiad chlàr aca, den ainm fhèin, ris a bheil dùil mhòr is e air a stiùradh le Dòmhnall Seathach,  air nochdadh a-nis.   

‘S e còmhlan triùir nuadh-dhualchasach a tha ann an Ali Levack, Eòghann Mac a’ Bhàird is Pablo Lafuente is tha an dual-cheòl Albannach reubaltach adhartach air am fàgail air leth bho chuireadh air bhonn iad ann an 2017. Air an aithneachadh mar bhuidheann a chothlamas dual-cheòl gu siùbhlach le buaidhean pop nuadh an latha an-diugh, tha Project Smok air an dòigh a’ briseadh riaghailtean is a’ toirt air an luchd-èisteachd stad agus beachd às ùr a ghabhail air na tha dùil aca ris a thaobh ciùil. Cuiridh iad às do chrìochan gnè ciùil bhon chiad phuing a-mach.

Cuirm-chiùil nan Oidean

‘S i Cuirm-chiùil nan Oidean gràinne-mullaich cùrsa Fèis-chòmhnaidh sam bith. ‘S e tachartas air leth a tha ann a’ toirt còmhla mòran de shàr-luchd-ciùil dualchasach na dùthcha ann an co-thlamadh nach tachair a-rithist tuilleadh. Ged nach urrainn dhuinn a bhith còmhla airson seo ann an Ulabul, tha sinn air ar dòigh glan cuirm-chiùil air astar a chur an eagar de dh’oidean a tha air teagasg aig Fèis Rois feadh nam bliadhnaichean.

Ma chòrdas an ceòl a chluinneas sibh feadh na cuirm-chiùil seo, feuch gun tadhail sibh air làrach-lìn an luchd-chiùil is gun ceannaich sibh an CD aca. Tha seo na chuideachadh mòr san àm seo.

© Fèis Rois 2021. Fèis Rois Ltd is a charity registered in Scotland SC017647. Company limited by guarantee SC123137.