Guitar workshop with Fèis Rois

Taic-ciùil giotàir

Tha sinn air sreath ùr de sheiseanan-obrach giotàir a thòiseachadh do chluicheadairean comasach a tha airson fuinn-chiùil thraidiseaenta ionnsachadh! 

‘S e cothrom mìosail an-asgaidh a tha seo do cluicheadairean eadar-mheadhanach + a’ ghiotàir. Bidh na seiseanan, a tha air an stiùireadh le Mike Vass, ag ionnsachadh dòighean cluiche, rèiteachadh chòrdaichean agus mar a chumas tu ceòl ri fuinn traidiseanta Albannach.  

Tha Mike Vass air fear den luchd-ciùil as cruthachaile ann an ceòl Albannach. Mar neach-ciùil, cumadair-ciùil, riochdaire agus neach-rèiteachaidh, tha Mike Vass air tòrr eòlais a chruinneachadh mar fhìdhlear. Tha e air co-obrachadh le mòran de na prìomh-ghuthan am measg sheinneadairean na Beurla Gallta is na Gàidhlig an latha an-diugh. Ann a bhith a’ dèanamh sin, tha e air cuirmean ioma-mheadhan a thoirt gu buil, a’ cumail aire air clàraidhean cliùiteach agus a’ rèiteachadh airson còmhlain mhòra cliùiteach. 

Bidh na seiseanan-obrach ann an Ionad Coimhearsnachd Inbhir Pheofharain air na cinn-latha a leanas: 

  • Didòmhnaich 1mh An Dàmhair 
  • Didòmhnaich 5mh An t-Samhain 
  • Didòmhnaich 3mh An Dùbhlachd 
  • Didòmhnaich 4mh An Gearran 
  • Didòmhnaich 3mh Am Màrt 
  • Didòmhnaich 7mh An Giblean 
  • Didòmhnaich 5mh An Cèitean 
  • Didòmhnaich 2mh An t-Òg Mhìos 

Gus d’ àite a chlàradh, fàisg an seo.

To top