Chloë Bryce

’S ann à Taobh Sear Rois a tha Chloë bho thùs. Thàinig i chun na tuigse a tha aice air ceòl traidiseanta tro na cothroman a fhuair i ann am fèisean. Bhiodh i dol gu fèisean Fèis Rois agus tha i air a bhith air an àrd-ùrlar air feadh na Rìoghachd Aonaichte agus air feadh an t-saoghail tro Chèilidh air Chuairt. Dh’ionnsaich Chloë fìdhlearachd is òrain Ghàidhlig ann an Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd agus cheumnaich i o chionn ghoirid bho Chonservatoire Rìoghail na h-Alba le ceum le urram ìre a h-aon ann an Ceòl Traidiseanta. Tha spèis mhòr aig Chloë do sheann chultar is chleachdaidhean na Gàidhealtachd agus tha i airson cuideachadh le bhith a’ glèidheadh ceòl, cànan is cultar na sgìre aice fhèin. 

Thòisich i air a’ Bhòrd san t-Samhain 2020

To top