Corrina Hewat

Tha Corrina Hewat na ban-seinneadair, -chlàrsair, -chumadair, -stiùiriche is na smuainiche  mòr Albannach. Ga meas air tè den luchd-ciùil Albannach as  tionnsgalaiche, tha i air cluich còmhla ri caochladh chòmhlain feadh nam 25 bliadhnaichean mu dheireadh.

To top